Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten en toelichting

Wat heeft het gekost? (x € 1.000)

Programma 4

Milieu

Jaarrekening
2019

Ontwerp begroting 2020

Actuele begroting 2020

Jaarrekening 2020

Bedrag verschil

Begroting 2021

Lasten

52.140

35.636

48.134

46.856

1.277

48.320

Baten

-3.508

-2.750

-2.911

-2.955

44

-2.635

Saldo van baten en lasten

48.632

32.886

45.223

43.902

1.321

45.685

Stortingen reserves

40.537

14.569

20.353

20.135

218

14.169

Onttrekking reserves

-14.274

-3.049

-12.623

-11.455

-1.168

-15.901

Resultaat

74.894

44.406

52.953

52.582

370

43.953

Toelichting

#

Specificatie

OD

Bedrag  
x € 1.000

V/N

Dekking

Lasten

1.277

V

1

Omgevingsdiensten

4.1.5

783

V

2

Opwekking eigen infra-areaal

4.2.1

320

V

Reserve energietransitie

3

Gezonde Leefomgeving bevorderen

4.1.6

317

V

Reserve Gezonde Leefomgeving

4

Storting voorziening Gebiedsgericht Grondwaterbeheer ‘t Gooi

4.1.3

-564

N

5

Diverse projecten bodemsanering

4.1.3

324

V

Reserve Bodemsanering (2)

Overige verschillen afzonderlijk ≤ €250.000

97

V

Baten

44

V

1

Leges, dwangsommen WABO

4.1.5

273

V

Overige verschillen afzonderlijk ≤ €250.000

-229

N

Stortingen

218

V

1

Reserve Energietransitie

4.2.1

425

V

Overige verschillen afzonderlijk ≤ €250.000

-207

N

Onttrekking

-1.168

N

1

Reserve energietransitie

4.2.1

-377

N

Lasten (2)

2

Reserve Bodemsanering

4.1.3

-324

N

Lasten (5)

Overige verschillen afzonderlijk ≤ €250.000

-467

N

Lasten

  1. Door de verhoogde inzet van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied op het dossier Tata Steel was het in 2020 nog niet mogelijk inzet te plegen voor het digitaliseren van vergunningverlening. Daarnaast is minder besteed aan de bijzondere opdrachten (zoals HOV ’t Gooi, Markermeerdijken, Zeesluizen IJmuiden) door vertraging bij deze projecten. Bij Zeesluizen betreft dit aanpassingen in de constructie van de deurkassen , bij Markermeerdijken ging het om bezwaar- en beroepsprocedures met een uitspraak van de Raad van State en bij HOV ’t Gooi door de bouw van een tunnel . Bij de start van deze projecten zijn leges ontvangen.  
  2. Verwachting was om in 2020 een opdracht van € 320.000 te verstrekken voor plaatsen van zonnepanelen op tunnels. Door vertraging in opdrachtverstrekking heeft dit plaatsgevonden begin 2021.
  3. De verlenging van de contracten met de GGD’s en TNO voor monitoring van luchtkwaliteit is uitgesteld naar 2021 (€ 200.000). Daarnaast zijn de kosten voor vervanging van het luchtmeetnet ten laste gebracht voor het budget voor luchtkwaliteit in OD 4.1.1 in plaats van de reserve.
  4. Gebleken is dat in voorgaande jaren enkele projecten ten onrechte ten laste zijn gekomen van de voorziening Gebiedsgericht Grondwaterbeheer ’t Gooi (GBG).
  5. De prognose voor diverse bodemsaneringsprojecten en subsidies was voor 2020 in totaal € 3,9 miljoen. De werkelijke uitgaven vielen met € 3,56 miljoen wat lager uit. Er zijn minder subsidies aangevraagd dan verwacht. Het inschatten van subsidies met betrekking tot bodemsanering blijft altijd lastig omdat we hier geen sturing op hebben. Hiertegenover staat een lagere onttrekking aan de reserve bodemsanering, waardoor de middelen beschikbaar blijven voor dit doel.

Baten

  1. Als gevolg van de toename van het aantal afgegeven vergunningen in de tweede helft van het jaar zijn meer Wabo leges ontvangen. Daarnaast zijn in het kader van handhaving meer dwangsommen opgelegd dan verwacht.

Stortingen Reserves

  1. Provincie Noord-Holland werkt met Provincie Flevoland samen voor het seismisch onderzoek (onderzoek naar aardwarmte). Hiervoor wordt een bijdrage ontvangen van de Provincie Flevoland, waarvan de € 425.000 onderdeel is. De opdracht voor de eerste proefboring is verstrekt in 2021 in plaats van 2020 en daarom is deze € 425.000 opgenomen als vooruit ontvangen bijdragen in plaats van gestort in de reserve.

Onttrekkingen reserves

  1. Zie lasten #1 en onderbesteding op energie neutraal maken van eigen organisatie. De onderbesteding is ontstaand doordat de aanpassing die plaats zouden vinden bij Huis van Hilde om de gasketel te vervangen door een warmtepomp niet zijn doorgevoerd. Het plaatsen van een (extra) warmtepomp bleek technisch niet mogelijk. In 2021 wordt nu onderzoek gedaan naar een andere oplossing voor het gasloos maken van Huis van Hilde. Daarnaast is de uitvoering van isolerende maatregelen in de Dokterswoning verschoven van eind 2020 naar eerste half jaar 2021.
  2. Er is € 0,3 mln. minder onttrokken aan de reserve bodemsanering. Zie lasten nr. 5
Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39