Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten en toelichting

Incidentele Baten (bedragen x € 1.000)

OD

Onderwerp

Incidentele Baten 2020

5.2.5

Verkopen onroerend goed

5.121

5.3.2

Bijdrage van het Rijk aan de MIT

4.012

2.1.2

Bijdragen derden Bereikbaarheid kust

1.764

2.3.2

Projecten voor derden wegen

1.741

2.3.3

Projecten voor derden vaarwegen

843

4.2.1

Bijdragen van derden Energietransitie

710

2.1.2

Bijdragen van derden MRA-E

612

5.2.3

Bijdragen van derden ontwikkeling havencomplexen

521

6.1.1

Projecten voor derden Groen

514

6.1.1

Bijdragen van derden programma natuurontwikkeling

507

Overige incidentele baten < € 500.000,-

1.919

Totaal incidentele Baten

16.241

Incidentele Lasten (bedragen x € 1.000)

OD

Onderwerp

Incidentele Lasten 2020

2.1.2

Bijdrage Zuidas OV terminal

28.057

2.1.2

Subsidies openbaar vervoer

14.489

6.1.1

Programma Natuurontwikkeling

14.550

7.4.1

Behoud en herbestemming Monumenten

7.494

7.2.1

Provinciaal noodfonds sociale infrastructuur

7.192

5.3.2

Stimuleren innovatie MKB

7.102

4.2.1

Energietransitie

4.868

4.1.3

Bodemsanering OV projecten

3.680

7.4.2

Stelling van Amsterdam/Nieuwe Hollandse waterlinie

3.624

2.1.2

Uitvoeren mobiliteitsbeleid: Fiets

3.545

5.2.1

OV knooppunten en OV fonds

3.445

2.4.2

Uitvoeringsprogramma Smart Mobility

3.156

6.3.3

Cofinanciering Waddenzee

2.660

2.1.2

Programma Groene uitweg

2.267

5.4.2

Bijdragen Woningbouw

2.172

5.2.4

Subsidie Gemeente Weesp: Bloemendalerpolder Kwaliteitsimpuls Openbare Voorzieningen

2.157

5.3.1

Herstructurering bedrijventerreinen (HIRB)

2.152

5.3.2

Cofinanciering regiodeal Den helder

2.000

2.3.2

Projecten voor derden wegen

1.741

5.3.3

Bevorderen veerkrachtige arbeidsmarkt

1.467

5.3.4

Duurzame landbouw

1.335

1.4.2

Cofinanciering Europese EFRO programma’s

 1.145

5.4.1

Uitvoeringsregeling woonvisie Noord-Holland

1.087

3.1.2

Bijdragen aan meekoppelkansen bij dijkversterking en kustontwikkeling

1.069

6.1.3

Programma Oostelijke vechtplassen

902

2.3.3

Projecten voor derden vaarwegen

843

4.2.3

Verduurzaming bestaande woningvoorraad

809

2.4.1

Grass2Grit

782

5.3.2

PDENH - ophogen verliesvoorziening

710

4.1.6

Programma Gezonde leefomgeving

681

5.2.5

Grondtransacties

622

8.2.1

Uitgaven I-Portfolio

559

2.4.2

Levensduur verlengende innovaties infrastructuur

547

3.2.1

Stimuleren Waterrecreatie

538

5.2.3

Ontwikkeling havencomplexen

536

2.1.1

Ontwikkelen mobiliteitsbeleid

527

Overige incidentele lasten < € 500.000,-

-856

Totaal incidentele Lasten

128.767

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39