Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten en toelichting

Wat heeft het gekost? (x € 1.000)

Programma 1

Openbaar bestuur

Jaarrekening
2019

Ontwerp begroting 2020

Actuele begroting 2020

Jaarrekening 2020

Bedrag verschil

Begroting 2021

Lasten

21.034

23.467

23.444

20.365

3.079

21.542

Baten

-333

-119

-105

-77

-28

-93

Saldo van baten en lasten

20.701

23.348

23.339

20.288

3.051

21.449

Stortingen reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

-2.310

-183

-1.192

-1.153

-39

-1.604

Resultaat

18.391

23.165

22.147

19.135

3.012

19.845

Toelichting

#

Specificatie

OD

Bedrag  
x € 1.000

V/N

Dekking

Lasten

3.079

V

1

Pensioenvoorziening GS-leden en oud-GS-leden

1.1.2

363

V

2

Beleidsevaluatie en monitoring

1.1.3

374

V

3

Scholing en fracties PS

1.1.1

326

V

4

Bestuurskracht

1.2.1

203

V

Capaciteitskosten

 877

V

Overige verschillen afzonderlijk ≤ €250.000

 936

V

Baten

-28

N

Overige verschillen afzonderlijk ≤ €250.000

-28

N

Stortingen

0

Overige verschillen afzonderlijk ≤ €250.000

0

Onttrekking

-39

N

Overige verschillen afzonderlijk ≤ €250.000

-39

N

Lasten

  1. In de begroting is rekening gehouden met een storting in de pensioenvoorziening voor GS-leden en oud-GS-leden van € 857.000. In werkelijkheid is een lagere storting nodig geweest (€ 494.000). Het voordeel wordt vooral veroorzaakt door het optrekken van de pensioengerechtigde leeftijd naar 68 jaar.

2.    In 2020 is minder besteed aan beleidsevaluaties en monitoring doordat
a. Meer onderzoeken en evaluaties door de provincie zelf zijn uitgevoerd en een aantal  onderzoeken later zijn opgeleverd dan gepland
b. De subsidieaanvraag van Amsterdam Smart City niet tijdig is ingediend.

3.  Niet het gehele begrote budget ten behoeve van scholing PS- en duo-leden is tot besteding gekomen, omdat er minder gebruik is gemaakt van de mogelijkheid om een opleiding te volgen. Corona heeft daarbij ook meegespeeld. Voor de fracties PS is minder uitgegeven dan begroot vanwege terugontvangsten van fractievergoedingen door diverse oorzaken.
4.   Er is minder subsidie aangevraagd door gemeenten dan verwacht. Deels doordat regionale bijeenkomsten van raadsleden vanwege de COVID-19 maatregelen online zijn gehouden en deels doordat een subsidieaanvraag buiten de termijn is ontvangen. Daarnaast is de opdracht voor onderzoek naar bestuurlijke ecosystemen in Noord-Holland Noord doorgeschoven naar 2021 omdat de benodigde instemming van de regio laat kwam. Ook is de beoogde bijdrage voor Zaanstreek-Waterland doorgeschoven naar 2021 omdat de regio heeft aangegeven geen gebruik te willen maken van een verkenner maar het proces op een andere manier te laten faciliteren.

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39