Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten en toelichting

Het EMU-saldo is het saldo van inkomsten en uitgaven met derden (dus geen afschrijvingen, waardemutaties, etc.) van de de provincie Noord-Holland. In het BBV is voorgeschreven dat de provincies het EMU saldo opnemen in de begroting en de jaarstukken. Het EMU-saldo geeft een indicatie voor de ontwikkeling van de liquiditeits- en financiële positie (eigen vermogen en schulden).

Omschrijving

Ontwerp begroting 2020

Werkelijk 2020

Verschil

x € 1.000

x € 1.000

x € 1.000

(0)

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-78.173

-28.861

49.312

(1)

Mutatie (im)materiële vaste activa

67.473

98.085

30.612

(2)

Mutatie voorzieningen

408

723

315

(3)

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

0

4.542

4.542

(4)

Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa

0

-1.124

-1.124

(0 -1+2-3-4)

EMU saldo

-145.237

-129.641

15.597

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39