Toelichting op de balans

Activa

De investeringen in gronden en terreinen bestaan uit de aanschaf van NNN gronden ad € 7,4 miljoen en aankopen strategische gronden ad € 2,1 miljoen. De desinvesteringen gronden betreffen BBL gronden ad € 0,3 miljoen, de verkoop van percelen in Wieringen ad € 0,4 miljoen en de overheveling van € 4,6 miljoen van strategische grond nabij de Incheonweg te Schiphol-Rijk naar de voorraden, omdat deze grond geclassificeerd is voor verkoop.
In 2020 heeft een re-classificatie van de grond onder het bedrijfspand Houtplein plaatsgevonden. Deze stond onder bedrijfsgebouwen, maar is in 2020 verantwoord onder de Gronden en - terreinen.

*Onder de materiële activa bevinden zich geen gronden welke in erfpacht zijn uitgegeven


De investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut bestaan voornamelijk uit:

Investeringen PMI:
* HOV projecten 't Gooi: € 20,4 miljoen
* HOV Aalsmeer-Knooppunt Schiphol Zuid: € 14,4 miljoen
* Wilhelminasluis: € 11,5 miljoen

* Diverse wegen, waaronder: N241 (totaal € 8,6 miljoen), N247 (€ 6,4 miljoen), N244 (totaal € 4,3 miljoen), N504 (€ 3,0 miljoen), N23 (€ 1,7 miljoen), N522 (€ 1,6 miljoen) en N517 (€ 1,3 miljoen)

Investeringen PMO:
* Bruggen: Leeghwaterbrug (€ 5,6 miljoen), Vechtbrug (€ 2,2 miljoen) en Kogerpolderbrug (€ 2 miljoen)
* Onderhoud diverse wegen: € 3,6 miljoen
* Onderhoud diverse vaarwegen: € 10,1 miljoen
* Overige projecten: Machinerichtlijn 24 uurs Brugbediening (€ 9,9 miljoen)

In de grond- weg- en waterbouwkundige werken zijn in 2020 14 PMI activeringen en 1 PMO activering met een negatieve aanschafwaarde en/of boekwaarde gecorrigeerd. De totale boekwaarde van deze activa bedroeg per 01-01-2020 € 2,1 miljoen. Deze correctie is verwerkt als negatieve afwaardering van € 4 miljoen (positief resultaateffect) en een extra afschrijving van € 1,9 miljoen (negatief resultaateffect) voor het deel dat in het verleden negatief is afgeschreven.

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39