5. Ruimte

5.2 Uitvoeren ruimtelijk beleid

Beleidsdoel 5.2

Uitvoeren ruimtelijk beleid

Lasten

Ontwerp
begroting 2020

Actuele
begroting 2020

Jaarrekening 2020

Bedrag verschil *

5.2.1

Bijdragen aan de optimalisering van OV-knooppunten en ketens

5.716

3.661

3.578

83

5.2.2

Beleid luchthavens uitvoeren

731

497

513

-16

5.2.3

Visie Noordzeekanaalgebied en havencomplexen realiseren

658

1.378

1.399

-21

5.2.4

Ruimtelijke structuur versterken

6.191

3.321

3.129

192

5.2.5

Grondbeleid uitvoeren t.b.v. provinciale doelen

7.308

4.636

3.386

1.250

Totaal lasten

20.604

13.493

12.006

1.487

Totaal baten

-9.124

-9.634

-8.598

-1.036

Totaal saldo

11.480

3.859

3.407

452

Storting

5.2.1

Resv. OV-Knooppunten

8.398

8.398

8.398

0

5.2.3

Resv. Ontwikkeling Havencomplexen

250

250

250

0

5.2.3

Resv. Kapitaallasten Investeringen Havencomplexen

0

0

0

0

5.2.3

Resv. Investeringsimpuls Duurzame Zeehavens

0

0

0

0

5.2.4

Resv. Ruimtelijke Ontwikkeling

0

0

0

0

5.2.5

Resv. waardevermindering grondaankopen Groen

0

5.455

5.455

0

Onttrekking

5.2.1

Resv. OV-Knooppunten

-5.000

-3.110

-3.039

-71

5.2.3

Resv. Ontwikkeling Havencomplexen

0

-1.300

-1.019

-281

5.2.3

Resv. Kapitaallasten Investeringen Havencomplexen

-140

-140

-140

0

5.2.3

Resv. Investeringsimpuls Duurzame Zeehavens

0

0

0

0

5.2.4

Resv. Ruimtelijke Ontwikkeling

-2.500

-2.157

-2.157

0

5.2.5

Resv. waardevermindering grondaankopen Groen

0

0

0

0

Resultaat

12.488

11.255

11.155

100

*een positief verschil is voordelig

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39