5. Ruimte

5.2 Uitvoeren ruimtelijk beleid

Toelichting

Voor diverse beleidsdoelen - met name Bereikbaarheid: verbeteren en aanleggen infrastructuur en Groen: beschermen en ontwikkelen van een hoogwaardige toegankelijke groenstructuur - koopt, ruilt en verkoopt de provincie grond en vastgoed. Indien noodzakelijk wordt het onteigeningsinstrument toegepast. Ook zorgt de provincie voor het efficiënt beheren, verhuren en verpachten van gronden in eigendom van de provincie. Een beschrijving van de ontwikkelingen binnen de projecten, de financiële mutaties en de boekwaarden van de gronden per 31-12-2020 staat in de paragraaf Grondbeleid .

Beleidsindicatoren

Indicator

Meeteenheid

Begroot

Gerealiseerd

Toelichting

Uitvoering pachtprogramma (klanttevredenheid pachters)

Cijfer 1-10

7

pm

Onderzoek vindt in maart 2021 plaats over het jaar 2020. Over resultaat wordt PS separaat geïnformeerd.

Verkoop t.b.v. Groen (Verkopen B.B.L.& Paso, behaalde opbrengst)

Bedrag

4 mln

2 mln

Met versnellingsambitie NNN-realisatie is gekozen voor terughoudendheid om gronden te verkopen, aangezien die eventueel als ruilgrond ingezet kunnen worden voor de NNN-realisatie.

Aankoop NNN

Hectare

400

74

Het betreft hier enkel NNN-gronden die zijn verworven. De totale NNN-realisatie wordt verantwoord onder Operationeel Doel 6.1.1. De begrote beleidsindicator was niet reëel, gebaseerd op de oorspronkelijke ambitie in het Coalitieakkoord 2019-2023 van 750 ha/jaar. Deze ambitie is bijgesteld met de Realisatiestrategie NNN. De verwervingsopgave loopt daarmee in de pas.

Ontpachting NNN

Hectare

75

0

In 2020 hebben zich geen mogelijkheden tot ontpachting voorgedaan. Ook deze prestatie-indicator moet bijgesteld op basis van de Realisatiestrategie NNN

MJOP-uitvoering (gerealiseerd onderhoud panden)

Aantal

12

4

In 2020 zijn 4 panden gerealiseerd en 7 anderen aanbesteed. Door Corona is vertraging opgetreden door terughoudendheid in fysiek opereren (zoals inspecties, onderzoeken enz.)

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39