5. Ruimte

5.2 Uitvoeren ruimtelijk beleid

Toelichting

Ten aanzien van ruimtelijke ordening is in 2020 uitvoering gegeven aan het volgende:

  • De provincie waarborgt onze provinciale doelstellingen door in een zo vroeg mogelijk stadium in gesprek te gaan met gemeenten en regio’s over hun ruimtelijke plannen en lokale, regionale en bovenregionale visies. Deze gesprekken zijn op ambtelijk niveau met alle gemeenten en regio’s gevoerd en in sommige gevallen heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden. De provincie heeft enkele zienswijzen ingediend. Er is geen reactieve aanwijzing gegeven of beroep ingesteld.
  • In 2020 zijn financiële bijdragen geleverd aan studies Guisweg, Haarlemmermeer Oostflank en ‘Building with Nature’ in het waddengebied. Er zijn samenwerkingsovereenkomsten opgesteld voor de regio’s Gooi en Vechtstreek en Kennemerland. Deze worden in 2021 in besluitvorming gebracht. Tevens is gewerkt aan het opstellen van een Provinciaal Inpassing Plan voor de aanlanding van windenergie bij Beverwijk (PIP Beverwijk-Oterleek). De provincie heeft bijgedragen aan de interprovinciale samenwerking in het IJsselmeergebied. In dit verband is tevens een bijdrage geleverd aan de Verkenning Recreatie en Toerisme IJsselmeergebied.

In 2020 is voor het programma Bloemendalerpolder een financiële bijdrage geleverd voor de ontwikkeling van de faunapassage. De bijdrage voor het resterende deel is vertraagd doordat de gemeente Gooise Meren de subsidieaanvraag te laat heeft ingediend.

Beleidsindicatoren

Indicator

Meeteenheid

Begroot

Gerealiseerd

Toelichting

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39