5. Ruimte

5.2 Uitvoeren ruimtelijk beleid

Toelichting

Noordzeekanaalgebied Secretariaat Bestuursplatform
Informatie over het Bestuursplatform en de uitvoering van de 28 projecten in het programma NZKG zijn te vinden op de website https://www.noordzeekanaalgebied.nl . In 2020 heeft het NZKG een beroep gedaan op de status van Nationale Omgevingsvisie (NOVI)- gebied. Dit betekent dat Rijk en regio gezamenlijk een integrale uitwerking voor het gebied gaan maken.
Voor de opgaven van de energietransitie van de industrie in het Noordzeekanaalgebied is een regioplan gemaakt met daarin de plannen voor 35 projecten. Vervolgens is gestart met het opstellen van een Cluster Energie Strategie waarin de energietransitieplannen van de bedrijven worden vertaald in de benodigde energie-infrastructuur.   

Ontwikkeling Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland/Den Helder
In 2020 is in opdracht van de gemeente Den Helder, de provincie Noord-Holland en de Koninklijke Marine een ruimtelijk strategische verkenning uitgevoerd naar de Ontwikkeling van het Maritiem Cluster. Zie ook: https://www.denhelder.nl/actueel/project/ontwikkeling-maritiem-cluster . Ook hebben de gemeente Den Helder, de provincie Noord-Holland en de gemeenten van de Kop van Noord-Holland in 2020 een Regiodeal afgesloten met het Ministerie van LNV en andere departementen ter verbetering en versterking van de brede maatschappelijke welvaart.
SHIP
In 2020 is het SHIP voor een deel gesloten en heel beperkt open geweest door de coronacrisis. Tijdens deze periode is de tentoonstelling aangepast met een game en informatie over verzilting van het Noordzeekanaal.
Energiehaven IJmond
In 2020 is er een convenant Energiehaven gesloten tussen het Rijk, Havenbedrijf Amsterdam, Zeehaven IJmuiden, de gemeente Velsen, TATA en de provincie. Doel van de energiehaven is het faciliteren van de offshore wind cluster in het NZKG.
In 2020 is de nieuwe uitvoeringsregeling ‘Duurzame Zeehavens’ vastgesteld, dat nog meer inspeelt op ambities van het collegeprogramma op het gebied van energietransitie, circulaire economie en het benutten van de fysieke en milieuruimte.

Beleidsindicatoren

Indicator

Meeteenheid

Begroot

Gerealiseerd

Toelichting

Secretariaat bestuursplatform

Aantal

4

4

Bezoekers SHIP/ voorlichting techniek onderwijs

Aantal

30.000

1.825

In 2020 is het SHIP voor een deel gesloten en heel beperkt open geweest door de coronacrisis. Hierdoor zijn er minder bezoekers geweest dan verwacht werd.

Ontwikkeling havencomplexen

Aantal

-

0

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39