5. Ruimte

5.2 Uitvoeren ruimtelijk beleid

Toelichting

Op 14 september 2020 is door Provinciale Staten het Bestedingsplan OV-fonds vastgesteld. Hierin staat beschreven op welke manier het OV-fonds, dat is opgenomen in het coalitieakkoord 2019-2023, wordt ingezet.

Ketenmobiliteit

  • Regionaal OV Toekomstbeeld 2040: In 2020 is gewerkt aan een breed gedragen plan van aanpak en onderzoeksagenda vervolg Regionaal OV Toekomstbeeld 2040 (ROVT). Voor het onderzoek HOV-corridor Haarlem-Schiphol/Amsterdam is een plan van aanpak opgesteld.
  • Voor Haarlem en omstreken zijn in 2020 studies uitgevoerd ten behoeve van een verbetering van het OV-product.

Programma OV-knooppunten
Met het programma OV-knooppunten draagt de provincie Noord-Holland vanuit verschillende rollen bij aan de ontwikkeling van knooppunten.

In 2020 zijn onder andere de volgende onderzoeken uitgevoerd en instrumenten ontwikkeld of geactualiseerd: actualisatie Kennisportaal OV-knooppunten , het parkeeronderzoek Noord-Holland , de Monitor OV-knooppunten 2018/2019 , de Planviewer , afronding Innovatieprogramma Mobiele Stad (Eindrapport IMS ), het Handboek Buitenpoorten . Daarnaast is gestart met het onderzoek naar invloedsgebieden van verschillende typen knooppunten, met de verkenning van mobiliteitshubs (pilot Alkmaar, in samenwerking met smart mobility) en het experiment knooppuntontwikkeling voor de doelgroep ouderen in combinatie met Smart City-maatregelen (pilot Purmerend).

Vanuit haar coördinerende en verbindende rol werkt de provincie Noord-Holland samen met partijen aan (de actualisatie van) regionale strategieën en actieprogramma’s voor de Hoornse Lijn, de Zaancorridor, de Gooicorridor en de Kennemerlijn. Deze vormen de basis voor de Regionale Ontwikkelagenda die samen met NS wordt opgesteld. Verder heeft de provincie gezorgd voor het verbinden van OV-knooppunten aan verschillende beleidstrajecten, zoals de MIRT Corridor Amsterdam Hoorn (CAH), Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB), Bereikbare Steden, Verstedelijkingsstrategie, OV-Toekomstbeeld (Nationaal en Regionaal) en de MRA Agenda.
Vanuit haar stimulerende rol heeft de provincie Noord-Holland bijgedragen aan concrete knooppuntontwikkelingen. Zij heeft in 2020 gemeenten en partners ondersteund met kennis en een breed scala aan procesinstrumenten op 28 knooppunten (al dan niet gekoppeld aan corridorsamenwerkingen). Ten slotte stimuleert de provincie knooppuntontwikkeling met cofinanciering van projecten die een goede bijdrage leveren aan de doelstellingen van het programma. De verwachting was dat de provincie Noord-Holland bij 6 (van de eerder genoemde 28) knooppunten een vraag om cofinanciering zou krijgen. Dit zijn uiteindelijk 2 vragen geworden (reservering van een bijdrage voor de Poort van Hoorn en een subsidie voor Zaandam Kogerveld). Over beide is positief besloten. Bij 3 van de overige verwachte vragen bleek meer tijd nodig te zijn: in verband met benodigde vervolgonderzoeken, voor het organiseren van de cofinanciering, of in verband met eigendomskwesties. Het betreft veelal langjarige, complexe gebiedsontwikkelingen met meerdere samenwerkingspartners.

Beleidsindicatoren

Indicator

Meeteenheid

Begroot

Gerealiseerd

Toelichting

Coördineren van (delen van) corridors

Aantal

5

5

Stimuleren knooppunten door de inzet van kennis en proces-instrumenten

Aantal

25

28

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39