Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen is het kengetal dat uitdrukt in welke mate de provincie in staat is om met haar financiële reserves ongedekte risico’s op te vangen. Ongedekte risico’s zijn risico’s waarvoor nog geen (of onvoldoende) maatregelen zijn getroffen om het risico af te dekken en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Het gaat hierbij alleen om risico’s met een bruto effect van € 100.000,- of hoger.
Om de risico’s te kunnen vergelijken met de totale weerstandscapaciteit worden deze beschouwd over een periode van vier jaar. Per risico wordt beoordeeld of dit eenmalig is of terugkerend. Indien een risico eenmalig is, worden het effect van het risico en de kans dat het risico in de komende vier jaar optreedt, geschat. Indien het risico terugkerend is, worden het effect van het risico en de frequentie van het optreden van het risico geschat. Hierdoor wordt bij een terugkerend risico de mogelijkheid dat een risico in een periode van vier jaar meerdere keren optreedt, meegenomen. Voor het berekenen van de omvang van de ongedekte risico’s wordt een simulatiemethode gebruikt en wordt rekening gehouden met de gekozen risicobereidheid.

Overzicht risico's

Risico's

Risicobedrag

Eénmalig of terugkerend risico

Kans van optreden

Einddatum

B. Bedrijfsvoeringsrisico's

Kosten opruimen afvalinrichting

€ 1.000.000

1x per 2 jaar

n.v.t.

continu

Wateroverlast: natuurontwikkeling Texel

€ 1.048.000

1x per 10 jaar

n.v.t.

31 december 2041

Rondje Naardermeer

€ 150.000

eenmalig

10%

2 september 2021

Verkeerde Wet milieubeheerprocedure en fouten bij WABO - procedure

€ 3.000.000

1x per 20 jaar

n.v.t.

continu

Schadeclaim ivm asbest bij N201

€ 500.000

eenmalig

50%

31 december 2022

Schadeclaim benzinestation

€ 250.000

eenmalig

10%

1 januari 2022

Brug Ouderkerk

€ 3.000.000

eenmalig

37,5%

31 oktober 2021

C. Financieringsrisico's

Lening Nationaal Restauratie Fonds (NRF)

€ 5.100.000

eenmalig

10%

1 januari 2061

Deelneming PDENH

€ 7.700.000

eenmalig

20%

11 februari 2025

Subsidieregeling Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

€ 4.600.000

eenmalig

25%

31 december 2025

D. Grondexploitatierisico's

Strategische aankopen, materiële vaste activa

€ 2.330.000

eenmalig

10%

1 januari 2025

E. Risico's Verbonden Partijen

Borgstelling aan BNG ivm krediet aan de RON

€ 1.730.000

eenmalig

30%

31 december 2030

Dividenduitkering

€ 1.782.750

1x per 5 jaar

n.v.t.

31 december 2020

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39