Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Risico-inventarisatie (bruto)

Rekening 2019
(x € 1.000)

Begroting 2021
(x € 1.000)

Rekening 2020
(x € 1.000)

Mutaties
rekening 2020
t.o.v. begroting 2021 (x € 1.000)

Afname / toename

A. Beleidsrisico's

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

-

B. Bedrijfsvoeringrisico's

€ 22.248

€ 27.388

€ 8.948

€ -18.440

afname

C. Financieringsrisico's

€ 13.100

€ 13.100

€ 17.400

€ 4.300

toename

D. Grondexploitatierisico's

€ 2.400

€ 2.400

€ 2.330

€ -70

afname

E. Risico's verbonden partijen

€ 14.855

€ 14.855

€ 3.513

€ -11.342

afname

Brutorisicobedrag

€ 52.603

€ 57.743

€ 32.191

€ -25.552

afname

Toelichting

In vergelijking met de voorgaande inventarisatie voor de begroting 2021, is het totaal aan bruto risico’s per saldo afgenomen met € 25,6 miljoen. De toename in de bedrijfsvoeringsrisico’s wordt grotendeels verklaard uit mogelijke schade en vertraging die optreedt bij het realiseren van sluizen en bruggen. De afname wordt verklaard uit het feit dat ten tijde van de financiële crisis voor een viertal deelnemingen een risicopost is gevormd vanwege de kans op waardedaling van de deelneming beneden de kostprijs. Er zijn de afgelopen jaren bij deze deelnemingen geen calamiteiten opgetreden en qua bedrijfsvoering is er per balansdatum geen reden meer voor het aanhouden van deze risicoposten. Het betreft de volgende risico’s die zijn vervallen bij de jaarrekening 2020:

  • Vaart in de Zaan Vernieuwen Wilhelminasluis van € 2,5 miljoen;
  • Leeghwaterbrug A-02 vervanging van € 5,0 miljoen;
  • Reservering investeringsfonds Noordzeekanaalgebied (RON) van € 11,1 miljoen;
  • Beschikbaarheidsvergoeding OV-bedrijven;
  • Gemeenschappelijke regelingen;
  • Schadeclaim door afwijkende status assets.

Overige risico’s niet gekwantificeerd

Naast bovenstaande risico’s onderkennen wij bij de provincie een aantal risico’s die zich op dit moment zowel landelijk als wereldwijd voordoen en die nog niet verder te kwantificeren zijn. Wij denken hierbij aan:
PFAS
Bij civiele werken moet de grond worden onderzocht op de aanwezigheid van PFAS. Indien de grond meer schadelijke stoffen bevat dan de norm toestaat, zal dit vertraging in de projecten tot gevolg hebben. De omvang en eventuele schade die hierdoor ontstaat, is niet te kwantificeren.

Stikstof
Door uitspraken van de Raad van State lopen projecten mogelijk vertraging op. Met de komst van de Stikstofwet is dit probleem nog niet opgelost. De omvang en eventuele schade die dit kan hebben op projecten is op dit moment niet te kwantificeren. Op basis van het projecten overzicht wordt een inventarisatie uitgevoerd om de risico’s verder in beeld te brengen.

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39