5. Ruimte

5.3 Bevorderen van welvaart en welzijn door duurzame, vernieuwende en ondernemende economie

Toelichting

Het doel van de provincie Noord-Holland is om de tuinbouw (i.e. ook de bollenteelt), akkerbouw en (melk)veehouderij in 2030 natuurinclusief te laten zijn. Met het programma Natuurinclusieve landbouw heeft de provincie ingezet op kennisdeling, het stimuleren van (keten)innovatie, het ondersteunen van gebiedsinitiatieven en het bouwen aan een stevig netwerk. H et programma natuurinclusieve landbouw is in 2020 voltooid. Het programma krijgt een vervolg in de Voedselvisie 2020-2030. De Voedselvisie is in 2020 in samenhang met de visie Rrecreatie & Toerisme, het Masterplan Biodiversiteit en de regionale Waterplannen opgesteld. De Voedselvisie en het Masterplan Biodiversiteit zijn eind 2020 aan Provinciale Staten toegezonden. Tevens is het platform Boer & Business in balans gelanceerd. In 2020 is de samenwerking in Voedsel Verbindt verder vormgegeven. In de aanloop naar de Voedselvisie is een aantal initiatieven gestart, waaronder Green Deal korte ketens, RIFMBO Natuurinclusieve landbouw, Living Lab ruige mest, en deelname aan de PPS-sen (Beter Bodembeheer en gewasdiversificatie).
Voor het stimuleren van de verduurzaming van de landbouw is het landbouwportaal
een belangrijk instrument en is in 2020 onder meer ingezet op bodemvruchtbaarheid, waterkwaliteit en waterkwantiteit. In het landbouwportaal wordt samengewerkt met de waterschappen.
Ten behoeve van natuurherstel is in 2020 landelijk en in de provincie gewerkt aan een aanpak om de stikstofuitstoot terug te dringen. Met de landbouwsector is er intensief overleg (zie programma natuur).
Via het Landelijk Milieu Overleg Bloembollen is met partners gewerkt aan het verminderen van gewasbeschermingsmiddelen en vermindering van uitspoeling naar het oppervlaktewater.
In 2020 zijn in beide greenports ernergiegebiedsvisies opgesteld. Deze vormen de basis voor een gebiedsgerichte aanpak, in lijn met één van de belangrijke afspraken uit het Klimaatakkoord en het Tuinbouwakkoord. In 2020 is met het project Greenstart concreet bijgedragen in opleidingen en coaching naar werk in de groen- en agrarische sector voor schoolverlaters en mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. De provincie heeft in Greenports Nederland met partners in 2020 een agenda opgesteld voor de internationaliseringstafel en voor de tuinbouw de verbinding gemaakt met Farm to Fork-strategie in Europa.

Beleidsindicatoren

Indicator

Meeteenheid

Begroot

Gerealiseerd

Toelichting

Resultaat Greenport NHN mede met NH subsidie (uitgevoerde projecten)

Aantal

4

4

Resultaat Greenport Aalsmeer mede met NH subsidie (uitgevoerde projecten)

Aantal

4

4

Geslaagde verplaatsingen van glastuinbouwbedrijven

Aantal

0

0

Deelnemende agrarische ondernemers aan activiteiten, pilots en experimenten die vanuit het programma NIL zijn gefinancierd

Aantal

-

>100

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39