5. Ruimte

5.3 Bevorderen van welvaart en welzijn door duurzame, vernieuwende en ondernemende economie

Toelichting

In 2020 heeft de provincie in samenwerking met de regio’s in Noord-Holland Noord de behoefteraming voor werklocaties geactualiseerd. In Noord-Holland Zuid is de provincie mede-opsteller geweest van de Metropoolregio Amsterdam (MRA)-brede datacenterstrategie om afspraken te maken over de programmering van datacenters. De grote behoefte van de markt voor de vestiging van nieuwe datacenters knelt vooral met de energie-infrastructuur, zodat regionale afspraken hierover belangrijk zijn. Ook de gemeente Hollands Kroon is bij deze datacenterstrategie aangesloten.
In 2020 is de HIRB-regeling (Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen) aangepast in een ‘HIRB+’-regeling
. De HIRB+-regeling bestaat uit verschillende onderdelen en omvat ook meer dan alleen bedrijventerreinen. Voor de fysieke herstructurering van bedrijven- en haventerreinen zijn subsidies verstrekt (6 projecten). Daarmee wordt herstructurering van 76 ha bereikt.
De provincie heeft in het kader van het economisch herstel een duurzaamheidsfonds vanwege corona (uitvoering van motie 42) en enkele nieuwe onderdelen toegevoegd aan de HIRB, specifiek gericht op investeringen voor duurzaamheidsmaatregelen op bedrijventerreinen, op 5 pilotprojecten voor verduurzaming en op het uitbreiden van de opdracht voor het aanjagen van de herstructurering.
In 2020 is samen met de provincies Utrecht en Zuid-Holland opnieuw een Randstad koopstromenonderzoek uitgezet en is samen met de gemeenten een onderzoek gestart naar de toekomstbestendigheid van winkelgebieden.
In 2020 heeft de provincie de MRA alsook de Noord-Holland Noord-regio’s ondersteund voor het maken van regionale visies c.q. strategieën voor verblijfsrecreatie en zijn er in Noord-Holland Noord vitaliteitsscans uitgevoerd. Vanuit het Investeringskader Waddengebied wordt ingezet op het benutten van de unieke kwaliteit van de Waddenzee als werelderfgoed. Vanuit dit programma is in 2020 een marketingstrategie ontwikkeld om dit gebied nationaal en internationaal op de kaart te zetten.
In de Schipholregio is de provincie mede-aandeelhouder van Schiphol Area Development Company (SADC). In 2020 heeft SADC zich onder meer beziggehouden met het opstellen van een marktvisie voor de corridor Amsterdam-Schiphol-Hoofddorp. Daarnaast heeft de provincie met gemeente Haarlemmermeer en SADC gewerkt aan het wegnemen van een groot knelpunt in de energie-infrastructuur (verkoop provinciale gronden) voor vestiging van een nieuw onderstation.
In 2020 heeft de provincie samen met Amsterdam Trade en Innovate het project de Globaliser opgestart waarin 8 scale-ups uit de MRA worden ondersteund bij hun strategie voor het betreden van de internationale markt. In november 2020 heeft de provincie de Leidraad voor internationale zaken vastgesteld.
De provincie heeft al eerder aan twee kansrijke initiatieven een garantstelling toegekend voor de lening die nodig is om het glasvezelnetwerk aan te leggen. Er loopt nog een bezwaar bij de Raad van State tegen een garantstelling. De restopgave (1/3 van het witte buitengebied) is ingedeeld in 8 logische clusters. In twee ervan is een pilot gestart om gemeente en bewoners goed voorbereid contact met de markt te laten leggen.

Beleidsindicatoren

Indicator

Meeteenheid

Begroot

Gerealiseerd

Toelichting

Herstructurering van 300 ha verouderd bedrijventerrein

Hectare

-

76

Werkgelegenheid (BBV indicator)

Percentage

71,7%

Betreft de bruto arbeidsparticipatie ten opzichte van de totale beroepsbevolking in 2020.
Bron: CBS

Toename van het bruto regionaal product(BRP) (BBV indicator)

Percentage

2,7

Het betreft de procentuele toename van het bruto regionaal product in 2019 ten opzichte van 2018 (waarde 2020 nog niet beschikbaar)
Bron: CBS

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39