5. Ruimte

5.3 Bevorderen van welvaart en welzijn door duurzame, vernieuwende en ondernemende economie

Toelichting

De provincie heeft in 2020 het beleid uitgevoerd binnen de onzekerheid van corona(maatregelen) op de arbeidsmarkt. De invloed van techniek en technologie op de ontwikkeling van onze economie en de daarvoor benodigde vakkennis en vaardigheden (skills) blijven onverminderd groot. Sommige banen en sectoren zullen verdwijnen door deze ontwikkelingen. Gelijktijdig zien we nieuwe (digitale) platform- en circulaire economie met bijbehorende werkgelegenheid ontstaan. De afgelopen jaren aangejaagde mbo-campusstructuur rond techniek en technologie is daarmee onverminderd nodig. In 2020 heeft een uitbreiding plaatsgevonden met Food-NH , gericht op duurzame, technologisch optimale voedselproductie en verwerking, en met PurmerValley voor ict-ondernemerschap en E-sports. Met de regiodeals ZaanIJ-oevers en Maritiem cluster Kop van Noord-Holland heeft de provincie in 2020 een extra bijdrage kunnen leveren aan de versterking van respectievelijk de ZaanCampus-Techlands en Tech@Connect . Met provinciale bijdrage in de EFRO-subsidiering uit het Kansen voor West-programma heeft de 3Dmakerszone het voortouw kunnen nemen in de ontwikkeling van een innovatief Bouwlab . Eind 2020 heeft de provincie ook definitief kunnen beschikken over het bijdragen van € 1 miljoen in het Techport Innovation Centre . Voor House of Skills was 2020 een overgangsjaar en heeft de provincie via en met de partners in de Metropoolregio Amsterdam de ontwikkelperiode verlengd. De beoogde skillsproducten zijn opgeleverd en vragen nu bredere toepassing. In 2020 is ook de nieuwe Werkambassadeur benoemd. Zijn eerste aanjaagactie is de actualisering van de visie voor Noord-Holland op de aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs tussen nu en 2030 . Nadere toelichting op de resultaten 2020 zijn terug te vinden in de voortgangsnotie Uitvoeringsagenda Economie 2020 .

Beleidsindicatoren

Indicator

Meeteenheid

Begroot

Gerealiseerd

Toelichting

Georganiseerde campusinitiatieven MBO campusvorming

Aantal

-

15

Inzet werkambassadeur (projecten uit werkagenda)

Aantal

-

8

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39