5. Ruimte

5.3 Bevorderen van welvaart en welzijn door duurzame, vernieuwende en ondernemende economie

Toelichting

De provincie heeft innovaties en verduurzaming op verschillende manieren gesteund. Een belangrijk instrument is het Regionaal Budget Innovatie van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Met dit budget zijn in 2020 15-20 initiatieven en projecten ondersteund. Het gaat om bijvoorbeeld arbeidsmarkt & onderwijs-projecten, Economische Verkenningen, Strategische Agenda Toerisme, Projectbureau herstructurering bedrijventerreinen en Platform Bedrijven en Kantoren (Plabeka).
Uit dit budget zijn ook innovatieprojecten van de Amsterdam Economic Board ondersteund evenals het kwartiermakersfase van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappi voor de MRA en Noord-Holland Noord. De provincie is een van de initiatiefnemers van dit traject.
Voor de verduurzaming van de Noord-Hollandse bedrijven heeft de provincie een aantal mkb- en innovatie-instrumenten ingezet. Het Programma Investeringsgereed Innovatief MKB
(PIM) is geëvalueerd. De deelnemende ondernemers spraken veel waardering uit voor PIM. Vanwege de positieve evaluatie is PIM drie jaar verlengd. In 2020 zijn in totaal 132 ondernemers opgenomen in het programma. Daarnaast was PIM tijdens de eerste coronagolf een loket om innovatieve ondernemers te verwijzen naar de verschillende regelingen van het Rijk. De MKB Innovatiestimulering Topsectoren MIT heeft geleid tot 96 gehonoreerde aanvragen (het doel was 75), waarvan 77 haalbaarheidsonderzoeken en 19 steun voor Research & Development.
Voor het versnellingsprogramma GO NH!
is het programma geëvalueerd. De belangrijkste conclusie is dat het goed aansluit bij de behoefte van ondernemers. Daarom zijn opzet en inhoud niet wezenlijk gewijzigd. De streefwaarden voor aantallen te helpen bedrijven zijn gehaald.
Het Innovatiefonds NH
is een samenwerking met externe partners (kennisinstellingen) gericht op de financiering van innovatieve ondernemers in de Proof-Of-Concept fase. In 2020 zijn 9 leningen verstrekt.
In 2020 is in opdracht van de provincie Noord-Holland het Innovatiefonds NH gestart met de uitvoering van de Corona-Overbruggingslening (COL-NH). Hiermee is in 2020 voor ruim € 70 miljoen aan leningen verstrekt aan 258 ondernemingen ter verzachting van de economische gevolgen van de coronacrisis.
Tot slot heeft de provincie in 2020 via het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH) geïnvesteerd in duurzame bedrijven. Het aantal nieuwe financieringen is in 2020 beperkt gebleven. Enerzijds door een gedeeltelijke focuswijziging van bedrijven naar projecten, anderzijds is COVID-19 een sterk vertragende factor voor veel projecten. De pandemie heeft intensiever beheer van de portfolio gevraagd, hetgeen de balans tussen acquisitie en beheer tijdelijk richting beheer heeft gedreven. De bedrijven in de portefeuille zijn in wisselende mate geraakt maar lijken over het algemeen sterk door deze crisis te komen.

Beleidsindicatoren

Indicator

Meeteenheid

Begroot

Gerealiseerd

Toelichting

Ondersteunde MKB'ers MIT-uitvoering

Aantal

80

96

Ondersteunde MKB'ers Programma Investeringsgereed Innovatief MKB (PIM)

Aantal

50

132

Versnellingsprogramma duurzaamheid Go!-NH (versnelde duurzame innovatieprojecten)

Aantal

-

23

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39