1. Openbaar bestuur

1.2 Organiseren van openbaar bestuur in de provincie

Toelichting

Prioriteiten:

  • De kwaliteit van het openbaar bestuur is bevorderd door het voeren van overleg met gemeenten over hun bestuurlijke toekomst, het delen van kennis, gebruik te maken van de bevoegdheden van de provincie op grond van de Wet algemene regels herindelingen (Arhi), het subsidiëren van onderzoeken naar (versterking van) bestuurskracht en regionale samenwerking.
  • In 2019 is door het Rijk, IPO en VNG het Actieplan toekomst van het (interbestuurlijk) toezicht opgesteld om uitvoering te gegeven aan de Agenda toekomst van het toezicht. In de periode 2020-2023 worden gezamenlijke trainingen aangeboden voor toezichthouders en toezichtontvangers in het voeren van de dialoog en het gezamenlijk vormgeven van risicogericht toezicht.
  • In het verlengde van het Interbestuurlijk Programma 2018, waarin overheden hebben vastgelegd hoe met elkaar om te gaan, hebben wij samen met het Ministerie van BZK de Roadshow over de toekomst van het openbaar bestuur in Noord-Holland georganiseerd in december 2020.
  • Het opstellen van de gezamenlijke ontwikkelagenda naar aanleiding van het Interbestuurlijk Programma 2018 is door de corona-maatregelen vertraagd. De geplande risicosessies zijn daardoor in 2020 niet gestart. Hiermee wordt nu in 2021 aangevangen.

Omgevingsfactoren:

  • De ministerraad stelde in maart 2019 het nieuwe ‘Beleidskader gemeentelijke herindeling 2018’  vast. Het beleidskader stelt stringentere voorwaarden aan het beginnen van een gemeentelijke herindeling (arhi-procedure) op initiatief van de provincie. Zo moet de provincie overleg voeren met de minister van BZK vóór een procedure te beginnen en moet er bij gemeenten sprake zijn van evidente bestuurskrachtproblemen waarvoor een oplossing uitblijft.
Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39