1. Openbaar bestuur

1.2 Organiseren van openbaar bestuur in de provincie

Toelichting

Als rijksheer heeft de commissaris van de Koning (cvdK) diverse taken die zijn vastgelegd in de ambtsinstructie. Over de uitvoering van zijn rijkstaken is de cvdK verantwoording verschuldigd aan de minister van BZK.
In 2020 heeft de cvdK in het kader van het bevorderen van de samenwerking een verkenninng laten uitvoeren over het thema omgangsvormen tussen raad, college en burgemeester. Deze verkenning is onder andere gebruikt als onderlegger van een bijeenkomst voor griffiers.
In de gemeenten Koggenland, Uitgeest en Wormerland is een nieuwe burgemeester geïnstalleerd. In de gemeenten Alkmaar, Beemster, Bergen, Uitgeest en Waterland heeft de cvdK in 2020 waarnemend burgemeesters benoemd. De burgemeester van Blaricum is in 2020 herbenoemd.
Nadat de cvdK in 2019 kennismakingsgesprekken heeft gevoerd met alle burgemeesters en dijkgraven van Noord-Holland, is de focus in 2020 verplaatst naar de reguliere jaargesprekken. In het kader van functieonderhoud houdt de cvdK volgens een vaste cyclus in het eerste, derde en vijfde jaar van de ambtstermijn voortgangsgesprekken (zogenaamde jaargesprekken) met de burgemeesters in Noord-Holland. In 2020 zijn de geplande jaargesprekken voor 100% gerealiseerd.
In 2020 heeft de cvdK minder ambtsbezoeken afgelegd dan voorzien, omdat veel bezoeken vanwege de corona-maatregelen geen doorgang konden vinden. In 2020 heeft de cvdK een ambtsbezoek gebracht aan 6 gemeenten: Hilversum, Oostzaan, Velsen, Hollands Kroon, Heiloo en Aalsmeer.
Vanwege de corona-maatregelen vonden er in 2020 minder bezoeken van het Koninklijk Huis plaats, ook in Noord-Holland. Het Koninklijk Huis heeft nog wel (digitale) bezoeken afgelegd, maar vanwege de coronacrisis is het gevolg klein gehouden. De cvdK is bij de meeste bezoeken dus niet aanwezig geweest. De cvdK of de loco-commissaris hebben in 2020 in totaal 5 bezoeken begeleid.
De cvdK heeft in 2020 41 bemiddelingsverzoeken ontvangen en afgehandeld. Voor een koninklijke onderscheiding werden 497 adviezen afgegeven aan de Kanselarij der Nederlandse Orde. De cvdK heeft voorts over 5 aanvragen voor (bestendiging van) het predicaat Koninklijk en over 10 aanvragen voor het predicaat Hofleverancier geadviseerd. 11 verenigingen hebben een Koninklijke Erepenning aangevraagd, waarover de cvdK heeft geadviseerd aan de Dienst van het Koninklijk Huis. Er zijn 5 verzoeken om een provinciale erepenning afgehandeld.

Beleidsindicatoren

Indicator

Meeteenheid

Begroot

Gerealiseerd

Toelichting

Ingediende bemiddelingsverzoeken van inwoners zijn alle in behandeling genomen

Percentage

100

100

Ambtsbezoeken aan alle gemeenten in NH gespreid over 2019 en 2020

Aantal

20

6

In 2020 heeft de cvdK minder ambtsbezoeken afgelegd dan voorzien, omdat veel bezoeken vanwege de corona-maatregelen geen doorgang konden vinden.

Kennismakingsgesprekken met burgemeesters en dijkgraven in NH

Percentage

100

100

In 2020 is gekeken naar de jaargesprekken met burgemeesters (zie toelichting). Hiervan zijn 100% van de geplande gesprekken gerealiseerd.

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39