1. Openbaar bestuur

1.2 Organiseren van openbaar bestuur in de provincie

Toelichting

GS zijn verantwoordelijk voor het interbestuurlijk toezicht (IBT) op gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Daarnaast houden GS ook toezicht op de waterschappen. GS kunnen in het kader van generiek (algemeen) toezicht als interbestuurlijk toezichthouder ingrijpen wanneer een gemeente, waterschap of gemeenschappelijke regeling de wettelijke taken niet goed uitvoert.
Via het financieel (specifiek) toezicht bevorderen GS een gezond en evenwichtig financieel beleid en beheer bij gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. GS kunnen zo nodig gemeenten onder preventief toezicht plaatsen (gemeenten hebben vooraf goedkeuring van GS nodig).

IBT Beleid 2018-2021 geeft de wijze aan waarop binnen de provincie Noord-Holland het interbestuurlijk toezicht (IBT) wordt uitgevoerd. Het jaarlijkse Uitvoeringsplan IBT geeft de accenten van het interbestuurlijk toezicht aan voor dat jaar. Het IBT-beleid en de thema’s uit het Uitvoeringsplan 2019-2020 worden in 2021 geëvalueerd.

De provincie Noord-Holland maakt jaarlijks de beoordelingsresultaten van het Interbestuurlijk Toezicht openbaar. Het jaarverslag 2020 en de resultaten van de beoordelingen van alle gemeenten over 2020 worden op www.noord-holland.nl/ibt vermeld. Om de beoordelingen van alle gemeenten inzichtelijk te maken zijn de gegevens ook verwerkt in de interactieve kaart.

Beleidsindicatoren

Indicator

Meeteenheid

Begroot

Gerealiseerd

Toelichting

Alle gemeenten/gemeenschappelijke regelingen beoordeeld a.d.h.v. vastgesteld toezichtregime en waterschappen beoordeeld

Percentage

100

80

De bijzondere tijd heeft druk gezet op het halen van het jaarlijkse doel (alle gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen volledig geanalyseerd te hebben). De prioriteit lag bij degene die de meeste aandacht nodig hadden. De overige niet (volledig) behandelde gemeenten, regelingen en waterschappen zullen in 2021 in ieder geval aan nader onderzoek worden onderworpen.

In Uitvoeringsplan bepaalde verdiepingsonderzoeken en praktijktoetsen uitgevoerd

Percentage

100

70

De themaonderzoeken Brandveiligheid zorginstellingen en Illegaal gebruik agrarische opstallen zijn afgerond. Evenementen,  Veiligheid platte daken en Gewasbeschermingsmiddelen worden in 2021 afgerond.

Toezichtoordelen over voorgaand jaar gepubliceerd

Percentage

100

100

Aantal gemeenten onder preventief financieel toezicht (BBV indicator)

Aantal

0

Totaal Nederland: 4
Zie ook: www.waarstaatjeprovincie.nl

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39