7. Cultuur en Erfgoed

7.3 Behouden van kwaliteit van cultuurlandschap

Toelichting

Het Steunpunt Monumenten en Archeologie heeft gemeenten geadviseerd over het erfgoedbeleid, erfgoed in bestemmingsplannen en gebiedsgerichte ontwikkelingen met behoud van cultuurhistorische waarden. Ook organiseerde het Steunpunt (digitale) kennisbijeenkomsten voor gemeenten, terreinbeheerders, (landschap)ontwerpers en maatschappelijke organisaties over de archeologische en cultuurhistorische identiteit van de verschillende regio’s . Daarbij vond uitwisseling plaats over betere bescherming en benutting van het erfgoed bij ruimtelijke ontwikkelingen en voor toerisme en recreatie. De website van het Steunpunt is een belangrijke bron van informatie.
De bestaande Erfgoedverordening is geïntegreerd in de nieuwe Omgevingsverordening NH 2020. Over de daarin opgenomen gebieden Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) is advies gegeven met betrekking tot de cultuurhistorische kwaliteiten.
Om de kwaliteit van het Noord-Hollandse cultuurlandschap te behouden werd voor de integrale agendering van landschap en cultuurhistorie door de provincie aangesloten bij de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit en de Adviescommissie Ruimtelijke Ordening.

Beleidsindicatoren

Indicator

Meeteenheid

Begroot

Gerealiseerd

Toelichting

Uitdragen leidraad (bijeenkomsten)

Aantal

4

4

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39