Paragrafen

Grondbeleid

In dit licht worden voortaan, vanaf 1-1-2019, ook de gronden aangekocht ten behoeve van het NatuurNetwerk Nederland (NNN) op de balans opgenomen tegen de aanschafwaarde (N.B. dit is inclusief overige kosten, zoals notariskosten en eventuele kosten voor volledige schadeloosstelling). In de regel zal bij de uiteindelijke verkoop van NNN-gronden sprake zijn van een lagere verkoopprijs dan de balanswaarde. Deze gronden worden namelijk over het algemeen tegen landbouwwaarde aangekocht en ook in toenemende mate tegen volledige schadeloosstelling. De waarde als natuurgrond is fors lager. Op het moment van verkoop dient een dekking beschikbaar te zijn voor dit waardeverschil. Met de 2 e begrotingswijziging 2020 is hiervoor de reserve Afwaardering Grondaankopen ingesteld. Hierin wordt jaarlijks, bij de 2 e Begrotingswijziging, vanuit de reserve Groen de toekomstige afwaardering van de aangekochte NNN-gronden gestort. Er wordt hierbij uitgegaan van een toekomstige verkoopwaarde voor NNN-gronden van gemiddeld € 1,-/m 2 . In 2020 is in totaal ca. 72 ha aangekocht t.b.v. de NNN, waarmee de balanswaarde van het NNN-eigendom met ca € 7,5 miljoen is toegenomen tot € 13,7 miljoen.

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39