7. Cultuur en Erfgoed

7.4 Behouden en ontwikkelen erfgoed

Toelichting

De Stelling van Amsterdam is sinds 1996 UNESCO-werelderfgoed en sinds die tijd is de provincie Noord-Holland siteholder (eerstverantwoordelijke) voor dit werelderfgoed. De siteholder heeft de verplichting om zorg te dragen voor het behoud van de Outstanding Universal Value (OUV) van het werelderfgoed, alsook zorg te dragen voor het uitdragen en breed bekendmaken van deze OUV.

In 2020 heeft de provincie de volgende activiteiten ondernomen in het kader van het siteholderschap van de Stelling van Amsterdam:

  • De provincie heeft diverse adviezen gegeven over ruimtelijke ontwikkelingen die het beschermingsregime van het werelderfgoed raken. Dit betreft zowel losstaande initiatieven als de zoekgebieden voor zon en wind in het kader van de Regionale Energiestrategieën. Daarnaast zijn de bepalingen uit de Provinciale Ruimtelijke Verordening over de bescherming van het werelderfgoed Stelling van Amsterdam integraal overgenomen in de Omgevingsverordening. Tevens hebben we diverse adviezen gegeven over provinciale monumenten die onderdeel uit maken van de Stelling van Amsterdam.
  • De provincie heeft diverse subsidies ter beschikking gesteld voor herbestemming en van restauratie van onderdelen van de Stelling van Amsterdam. Dit betrof onder andere De Gele Loods in Naarden, vesting Muiden en duurzaamheidsmaatregelen voor Pampus.
  • De Stichting Liniebreed Ondernemen verzorgt voor de provincie de publiekscommunicatie. Naast reguliere activiteiten zoals de nieuwsbrief en berichtgeving op sociale media zijn we in 2020 gestart met innovatieve pilots zoals een 8-delig audioverhaal. In het in 2020 geopende fort bij Hoofddorp is men gestart met het ontwikkelen van een informatiepunt over het werelderfgoed Stelling van Amsterdam. De provincie heeft hiervoor subsidie verleend.
  • De provincie heeft diverse opdrachten uitgezet in het kader van de siteholdertaak. Dit betreft onder andere een onderzoek naar de herstelbehoefte van de liniedijken.

In juni 2020 hebben Provinciale Staten ingestemd met de oprichting van een gemeenschappelijk orgaan voor de Hollandse Waterlinies. Dit gemeenschappelijk orgaan treedt in werking als Unesco besluit tot uitbreiding van de werelderfgoedstatus van de Stelling van Amsterdam met de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het internationale congres, dat als uitvloeisel van het nominatiedossier Hollandse Waterlinies in 2020 gepland stond, is helaas door corona niet doorgegaan.

Beleidsindicatoren

Indicator

Meeteenheid

Begroot

Gerealiseerd

Toelichting

Opdrachten in kader siteholdertaak

Aantal

5

5

Ontwikkeling informatiepunten

Aantal

1

1

co-financiering herbestemmingsopgaven

Aantal

1

2

Herbestemming van onderdelen van de Stelling van Amsterdam is vaak een langdurig traject met vele onzekerheden. Een goede planning is dan ook lastig te maken. In 2020 verwachten we maar één herbestemming te cofinancieren. Dit zijn er echter twee geworden

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39