7. Cultuur en Erfgoed

7.4 Behouden en ontwikkelen erfgoed

Toelichting

De provincie kiest voor investeren in díe monumenten, waar de kansen op een succesvolle herbestemming het grootst zijn. Om inzicht te krijgen in de waarden en ontwikkelpotenties van agrarisch erfgoed, gaf de provincie in 2020 opdracht om de Noord-Hollandse Waarderingskaart voor stolpboerderijen te ontwikkelen. Samen met de loods herbestemming organiseerde het Steunpunt Monumenten en Archeologie verschillende expertsessies om te onderzoeken wat de meest kansrijke invulling is voor herbestemming van monumenten en deze tegelijkertijd te verduurzamen. De adviezen van de Loods Herbestemming aan initiatiefnemers zorgden voor nieuwe opties voor herbestemming of verbreding van bestaand gebruik, waardoor perspectief op behoud van dit erfgoed ontstond.  
Uit het Noord-Hollands Fonds voor Monumenten (Fonds Herbestemming) zijn in 2020 leningen verstrekt aan eigenaren van industrieel, religieus en agrarisch erfgoed. Het betreft hier ondernemers die erfgoed verwerven, restaureren, verduurzamen en herbestemmen.

Beleidsindicatoren

Indicator

Meeteenheid

Begroot

Gerealiseerd

Toelichting

Loods herbestemming (aantal adviezen)

Aantal

15

30

Inzet Fonds Herbestemming (aantal leningen)

Aantal

3

6

Culturele infrastructuur en monumentenzorg

Restauratievolume: Rijksmonumenten (exclusief oorspronkelijke functie woonhuis) in Noord-Holland weergegeven naar de staat van het casco. Het restauratievolume is de som van matig en slecht zijnde 17,8 % in 2020.

Peildatum

Goed

Redelijk

Matig

Slecht

2020

38,9%

43,3%

15,3%

2,5%

2019

36,1%

46,0%

15,6%

2,3%

Bron:     Monumentenmonitor Noord-Holland

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39