1. Openbaar bestuur

1.3 Verzekeren van veiligheid

Toelichting

In deze coalitieperiode is er vanuit de provincie aandacht voor de aanpak van ondermijning. Het thema is opgenomen in het huidige coalitieakkoord ‘Duurzaam Doorpakken!’. Er is budget beschikbaar gesteld voor de aanpak ervan. De ervaringen en resultaten van het project Versterking Kwaliteit en Integriteit Lokaal Bestuur uit 2018-2019, alsmede de richtinggevende uitspraak uit het coalitieakkoord hebben in de eerste helft van 2020 geleid tot het opstellen en vaststellen van de Agenda Weerbaar Noord-Holland (hierna: Agenda).
Verantwoording van de voortgang van de Agenda vindt plaats door middel van een voortgangsbericht aan PS. Het eerste voortgangsbericht volgt in de eerste helft van 2021. Hierin zal onder meer worden gerapporteerd over de evaluatie van de Noord-Hollandse aansluiting op Meld Misdaad Anoniem.
Door de coronacrisis is een aantal activiteiten in de tijd naar achteren geschoven. Dat geldt ook voor de uitvoering van de Quickscans Gemeentelijke Weerbaarheid bij de Noord-Hollandse gemeenten. De uitrol hiervan bij andere Noord-Hollandse gemeenten borduurt voort op de succesvolle pilot hiervan bij drie gemeenten in 2019 en 2020. Het aanbestedingstraject voor de uitrol is afgerond. In januari 2021 zullen samen met het RIEC (Regionaal Informatie- en Expertise Centrum) Noord-Holland, twee onderzoeksbureaus en de gemeenten hiermee starten.

Zoals in de Agenda is opgenomen, zou het in 2019 gestarte onderzoek door een onafhankelijk onderzoeksinstituut naar de provinciale weerbaarheid nog aanbevelingen opleveren naar kwetsbaarheden in de eigen organisatie. Met dit onderzoek is een eerste basis gelegd voor de oplevering van een provinciaal weerbaarheidsbeeld. Het opgeleverde rapport voldeed echter onvoldoende aan de verwachtingen en de gegeven onderzoeksopdracht. Daarop is besloten om met twee andere onderzoeksbureaus een nieuw traject in te gaan om de eigen kwetsbaarheden in beeld te brengen. Dit onderzoek wordt afgerond in het eerste kwartaal van 2021. De aanbevelingen hieruit zullen samen met het eerder afgeronde interne audit-onderzoek naar weerbaarheid leiden tot een actieplan gericht op de eigen organisatie.

Beleidsindicatoren

Indicator

Meeteenheid

Begroot

Gerealiseerd

Toelichting

Gemeenten/regio’s beschikken over een quick scan over hun bestuurlijke weerbaarheid

Aantal

20

3

Door de coronacrisis heeft dit vertraging opgelopen. In januari 2021 wordt gestart met een grootschalige uitrol van de Quickscan.

De provincie beschikt over een actueel ondermijningsbeeld en een quick scan over de bestuurlijke weerbaarheid

Percentage

100

90

Eindrapport wordt in 2021 opgeleverd. Zie toelichting.

Er is een strategisch handelingsperspectief opgesteld

Percentage

100

100

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39