1. Openbaar bestuur

1.1 Organiseren van provinciaal bestuur

Toelichting

GS onderzoeken de integriteit van partners van de provincie Noord-Holland. Het gaat om ontvangers van subsidies, aanvragers en houders van vergunningen, kopers van provinciaal vastgoed en winnaars van aanbestedingen. Door de betrokkenen en hun zakelijke relaties met behulp van open en gesloten bronnen te onderzoeken, minimaliseren GS het risico dat de samenwerking met de provincie door deze partijen wordt misbruikt voor het plegen van strafbare feiten zoals witwassen en milieucriminaliteit. De provincie Noord-Holland voert deze onderzoeken op verzoek ook uit voor de provincies Utrecht en Flevoland en incidenteel voor Noord-Hollandse gemeenten.
In 2020 zijn 142 Bibobtoetsen uitgevoerd. Voor de provincie Noord-Holland zijn 30 aanbestedingen, 13 vergunningaanvragen en 92 subsidies gescreend. Voor de provincies Utrecht en Flevoland zijn in totaal 7 onderzoeken uitgevoerd. Voorts zijn er 7 overige integriteitsonderzoeken uitgevoerd. Het rapport ‘Uitvoering wet Bibob door gemeenten’ is in januari 2020 gepubliceerd. De aanbevelingen zijn in 2020 uitgewerkt. De gemeenten hebben hierdoor meer ondersteuningsmogelijkheden aangereikt gekregen om het eigen Bibob-onderzoek zelfstandig uit te voeren. De provincie Noord-Holland deelt nog meer haar expertise en draagt zorg voor een stevig Bibob-netwerk in de provincie in samenwerking met de RIEC’s (Regionaal Informatie- en Expertise Centrum).  
Voor de provinciale organisatie is een coördinator integriteit aangesteld, twee interne vertrouwenspersonen en één externe vertrouwenspersoon. De coördinator integriteit stelt een Jaarverslag Integriteit op dat ter verantwoording voor het gevoerde integriteitsbeleid wordt aangeboden aan PS. De vertrouwenspersonen verantwoorden hun werkzaamheden jaarlijks in het Jaarverslag vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen en integriteit.

Beleidsindicatoren

Indicator

Meeteenheid

Begroot

Gerealiseerd

Toelichting

Aantal uitgevoerde Bibobtoetsen

Aantal

100

142

De stijging van het aantal toetsen is een gevolg van het aanpassen van de werkwijze op meerdere werkvelden door structureel onderzoek uit te voeren met een risicogerichte benadering.

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39