1. Openbaar bestuur

1.1 Organiseren van provinciaal bestuur

Toelichting

Reguliere werkzaamheden ter facilitering van de leden van Provinciale Staten betreffen onder andere: het voorbereiden en afhandelen van Statenvergaderingen en commissievergaderingen, het organiseren van de Willem Arondéuslezing en het verwerken van binnengekomen schriftelijke vragen.
In 2020 zijn Provinciale Staten door de uitbraak van de pandemie COVID-19 meerdere malen van vergaderstructuur veranderd. Eerst van fysiek in de Statenzaal naar een 1,5 meter opstelling in Hotel Zuiderduin in Egmond, daarna naar een volledig digitale vergaderopstelling waarbij de meeste Statenleden en duo-commisieleden vanuit huis aan de Staten- en commissievergaderingen hebben deelgenomen. Indien Statenleden en duo-commissieleden niet vanuit huis deel konden nemen aan een vergadering was er de mogelijkheid om vanuit het kantoor op de Dreef deel te nemen.
Veel van de werkzaamheden welke door de Statengriffie worden ondersteund zijn digitaal uitgevoerd, zoals installatie van nieuwe Statenleden en duo-commissieleden, het uitvoeren van online technische briefings en het peilen van de stemmingen tijdens een Provinciale Statenvergadering.
De werkgroep Jeugd- en jongerenparticipatie is gestart met een pilot Anno X, een nieuwe vorm van jongerenparticipatie die coronaproof kon worden uitgevoerd. Anno X is een mediaprogramma voor en door jongeren, waarbij studenten van de Hogeschool InHolland onder begeleiding van professionals een semester lang zelf videorapportages maken voor social media en televisie, over de manier waarop jongeren aankijken tegen provinciale vraagstukken en het debat bij Provinciale Staten. Op 13 november vond een online gesprek plaats tussen scholieren en Statenleden nadat de scholieren zich hadden verdiept in onderwerpen zoals mobiliteit, economie en ruimte voor energieopwekking of woningbouw. Het online gesprek was een alternatief voor de jaarlijkse Provinciestrijd/NJR-dag, waarbij een aantal klassen van middelbare scholen naar het provinciehuis komt om daar aan de slag te gaan met provinciale vraagstukken en de ideeën erover te presenteren aan Statenleden.
De Ribbius Peletierpenning is uitgereikt door de werkgroep 100 jaar vrouwenkiesrecht en is op de drempel van de coronamaatregelen in goede orde verlopen. Mevrouw Van der Weit heeft de penning ontvangen voor haar inspanningen om vrouwen te introduceren in de lokale politiek.

De organisatie van de 15 e Willem Arondéuslezing is uitgesteld naar het najaar van 2020 en heeft plaatsgevonden op 9 september. De lezing werd uitgesproken door de schrijver en historicus Ewoud Kieft. Slechts 200 bezoekers mochten de lezing vanwege de coronarichtlijnen in de kerk bijwonen. Toch konden anderen de lezing ook volgen omdat NH-media deze live uitzond op televisie. De Willem Arondéuslezing kan online worden teruggekeken.
In het coalitieakkoord ‘Duurzaam doorpakken!’ is gesproken over het verbeteren van de samenwerking van Provinciale Staten met het college en het toegankelijker maken van het besluitvormingsproces. Vanuit het Presidium van 14 oktober 2019 is hiervoor de werkgroep Samenwerking PS & GS ingesteld.
Door de werkgroep is een enquête gehouden onder een selectie van huidige en oud-Statenleden over hoe de samenwerking tussen GS en PS wordt ervaren en wat verbeterpunten kunnen zijn. De uitkomsten hiervan zijn besproken in de werkgroep. De agenda voor bestuurlijke vernieuwing en burgerparticipatie is besproken in de commissie Economie, Financiën en Bestuur in januari 2021.

Beleidsindicatoren

Indicator

Meeteenheid

Begroot

Gerealiseerd

Toelichting

Opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen 2018 (BBV indicator)

Percentage

54%

Betreft het opkomstpercentage in Noord-Holland
Opkomstpercentage Nederland: 55%

Opkomst bij Tweede Kamerverkiezingen 2021 (BBV indicator)

Percentage

79%

Betreft het opkomstpercentage in Noord-Holland.
Opkomstpercentage Nederland: 79%

Opkomst bij Provinciale Statenverkiezingen 2019 (BBV indicator)

Percentage

56%

Betreft het opkomstpercentage in Noord-Holland
Opkomstpercentage Nederland: 56%

Organiseren en afhandelen van vergaderingen voor Provinciale Staten

Aantal

12

11

Afhandelen binnengekomen schriftelijke vragen van Provinciale Staten

Aantal

150

127

Rapporten van de Randstedelijke Rekenkamer

Aantal

3

1

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39