1. Openbaar bestuur

1.1 Organiseren van provinciaal bestuur

Toelichting

Onderzoeken, evaluaties en monitoring vinden plaats om inzicht te krijgen in de effectiviteit van het gevoerde beleid, om te leren, om beleid tussentijds bij te sturen en om verantwoording af te leggen.

De volgende
beleidsonderzoeken en –evaluaties zijn in 2020 uitgevoerd: Evaluatie totstandkoming Omgevingsvisie, Evaluatie Uitvoeringsregeling Groen - Recreatieve verbindingen - wandelnetwerk en toeristische overstappunten, Evaluatie verduurzaming glastuinbouw, Evaluatie eenmalige subsidies 2020 (subsidie Restauratie Fort Liebrug, subsidie Groene en Recreatieve verbindingen Haarlemmermeer, subsidie duurzaam watersysteem Park 21), Omgevingsscan 2019-2020.
In 2020 zijn de volgende viewers en dashboards opgesteld en/of geactualiseerd: OV- knooppunten planviewer, Viewer Warmtedataregister, Viewer Natuurbeheerplan, Viewer Omgevingsverordening, Viewer Waterrecreatie, Dashboard Wonen.
De belangrijkste in 2020 uitgevoerde/geactualiseerde monitors zijn: Coronamonitor, Monitor Wonen, Monitor Belevingsonderzoek OV-knooppunten, Barometer brede welvaart en welzijn, Monitor kantoren en bedrijventerreinen en Monitor detailhandel.

Beleidsindicatoren

Indicator

Meeteenheid

Begroot

Gerealiseerd

Toelichting

Uitgevoerde beleidsonderzoeken en -evaluaties

Aantal

5

5

Opgestelde en geactualiseerde op data- en gis-analyse gebaseerde viewers en dashboards

Aantal

5

5

Uitgevoerde monitors

Aantal

5

5

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39