7. Cultuur en Erfgoed

7.2 Toegankelijk en bereikbaar houden van culturele infrastructuur

Toelichting

Omdat in 2020 de culturele sector economisch zwaar getroffen werd gedurende de coronacrisis is er door de provincie in nauwe samenwerking met alle Noord-Hollandse gemeenten gewerkt aan een ondersteuningspakket met maatregelen. In 2020 is uitvoering gegeven aan het noodfonds sociale infrastructuur. Er zijn met gemeenten twee voorstellen voor noodsteun aan culturele instellingen uitgewerkt: één voor Noord-Holland Noord en één voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA) exclusief Amsterdam. In het najaar van 2020 is aan 37 gemeenten subsidie verleend om 100 culturele instellingen de benodigde financiële steun te kunnen leveren.
Plein C heeft het programma Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 (CMK2) uitgevoerd. 32 gemeenten hebben cultuureducatie in hun beleid opgenomen en de bijdrage stelde 227 basisscholen in staat om vier jaar cultuureducatie in hun beleid te implementeren. In totaal werkten hier ongeveer 350 culturele instellingen en kunstenaars aan mee.
1 november 2020 heeft Plein C het provinciale programma Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 (CMK3) ingediend bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. Aan CMK3 nemen 26 Noord-Hollandse gemeenten deel en ongeveer 300 scholen.

Het door het Ministerie van OCW aangekondigde nieuwe Programmafonds stedelijke regio’s is niet doorgegaan. In tegenstelling tot eerder aangekondigd, heeft het Rijk voor de nieuwe matchingsregeling cultuurparticipatie geen matchingsbijdrage aan de provincies gevraagd.
Probiblio heeft voor de provincie de wettelijke bibliotheektaken uitgevoerd: het interbibliothecair leenverkeer (IBL), innovatie en de netwerktaken. In 2020 is gewerkt aan de uitbreiding van de innovatieagenda zodat alle landelijke thema’s uitgevoerd worden. Ook heeft Probiblio de lokale bibliotheken ondersteund in de coronacrisis, bijvoorbeeld in het oplossen van problemen door de  lockdowns. In landelijk verband is gewerkt aan het nieuwe bibliotheekconvenant. Dit is in najaar 2020 ondertekend door de vertegenwoordigers van Rijk, gemeenten en provincies en hun uitvoeringsorganisaties.
De gemeenten onder het Noordzeekanaal werken samen in MRA-verband. In 2020 is uitvoering gegeven aan het Regioprofiel ‘Meer dan de delen’, Programma Kunst, Cultuur & Erfgoed MRA 2019-2024. Door de coronacrisis is de uitwerking van verschillende programmalijnen verplaatst naar 2021. Daarnaast is een start gegeven aan opdrachten voor onder andere de MRA-monitor, voor cultuureducatie en voor groene menukaarten (duurzaamheid).

Beleidsindicatoren

Indicator

Meeteenheid

Begroot

Gerealiseerd

Toelichting

Regionale samenwerking gemeenten (aantal gemeenten dat samenwerkt)

Aantal

30

32

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39