5. Ruimte

5.1 Ontwikkelen ruimtelijk beleid

Toelichting

De vertaling van de Omgevingsvisie in ons juridisch instrumentarium vindt plaats door middel van de eerste integrale Omgevingsverordening. De Omgevingsverordening NH2020 is in de eerste helft van 2020 vastgesteld en is tevens een belangrijke stap richting implementatie van de Omgevingswet. In 2020 is ook al gewerkt aan de Omgevingsverordening NH2022, die in het najaar van 2021 zal worden vastgesteld, dus voordat dat de Omgevingswet in werking treedt.
De implementatie van (het gedachtegoed van) de Omgevingswet brengt met zich mee dat wij samen met partijen in onze ruimtelijke omgeving een instrumentarium opbouwen. Hiertoe zijn in 2020 regionale werkgroepen opgericht waarin afspraken worden gemaakt met betrekking tot de inbreng van bestuursorganen op elkaars omgevingsbesluiten. Het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) wordt ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK); via de provincie is in 2020 en wordt in 2021 ervaring opgedaan met de producten uit het digitale stelsel. In 2020 zijn we technisch aangesloten op het onderdeel LVBB van het DSO. We zijn afhankelijk van de gereedkoming van het DSO-LV of publicatie van de Omgevingsverordening in 2021 daadwerkelijk mogelijk is.  
Verder zijn in 2020 de benodigde voorbereidingen getroffen om in 2021 twee andere technische digikoppelingen met het DSO te maken. Deze koppelingen zijn nodig om met het Omgevingsloket te kunnen werken.

Beleidsindicatoren

Indicator

Meeteenheid

Begroot

Gerealiseerd

Toelichting

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39