Jaarrekening

Overzicht van specifieke uitkeringen (art. 58)

 

 

Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 22 februari 2021

BZK

C13

Regeling specifieke uitkering ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed

Besteding (jaar T) ten laste Rijksmiddelen

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Aantal kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren waarmee een ontzorgingstraject is gestart

Aantal kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren waarmee een ontzorgingstraject is doorlopen tot aan het moment van aanbesteding van maatregelen om vastgoed te verduurzamen

Aantal gebouwde onroerende zaken dat hiermee wordt bereikt door het provinciaal ontzorgingsprogramma

Is binnen het provinciaal ontzorgingsprogramma uitvoering gegeven aan het stimuleren van vraagbundeling bij kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren bij de verduurzaming van hun maatschappelijk vastgoed? (Ja/Nee/Nvt)

Provincies

 

Aard controle R

Aard controle n.v.t

Aard controle n.v.t

Aard controle n.v.t

Aard controle n.v.t

Aard controle n.v.t.

Indicator: C13/01

Indicator: C13/02

Indicator: C13/03

Indicator: C13/04

Indicator: C13/05

Indicator: C13/06

€ 0

€ 0

0

0

0

nvt

Is de opgedane regionale kennis en ervaring gedeeld met het Kennis- en innovatieplatform verduurzaming maatschappelijk vastgoed? (Ja/Nee/Nvt) 

Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C13/07

Indicator: C13/08

nvt

Nee

BZK

C26

Culturele voorzieningen provincies

Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Provincies

Aard controle D2

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C26/01

Indicator: C26/02

Indicator: C26/03

€ 0

€ 0

Nee

BZK

C41

Regeling specifieke uitkering flexibele inzet woningbouw

Besteding (jaar T) aan flexibele ondersteuning capaciteit en expertise

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) aan flexibele ondersteuning capaciteit en expertise

Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T)

Aantal projecten dat in (jaar T) is geholpen met middelen

Aantal projecten dat cumulatief (t/m jaar T) is geholpen met middelen 

Cumulatief aantal (t/m jaar T) woningen dat in deze projecten wordt gerealiseerd

Vanaf SiSa 2021 inclusief uitvoering door derden

Provincies

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C41/01

Indicator: C41/02

Indicator: C41/03

Indicator: C41/04

Indicator: C41/05

Indicator: C41/06

€ 0

€ 0

€ 0

0

0

0

Volledige zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C41/07

Indicator: C41/08

Ja

Nee

IenW

E1

Regeling specifieke uitkering beschikbaarheidsvergoeding regionale OV-bedrijven 2020

Naam per concessie zoals gedefinieerd in artikel 1 en benoemd in bijlage 1 van de regeling

Naam concessiehouder zoals gedefinieerd in artikel 1 en benoemd in bijlage 1 van de regeling

Besteding (jaar T) ivm “Kosten van de concessiehouder in verband met de uitvoering van het openbaar vervoer in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020” zoals in bijlage 2 vd regeling is opgenomen

Besteding (jaar T) ivm “Tussen concessieverlener en concessiehouder overeengekomen maatregelen in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020 ter voorkoming van verdere verspreiding van het virus dat COVID-19 veroorzaakt” zoals in bijlage 2 van de regeling is opgenomen.

Subsidies concessieverlener conform concessie” zoals in bijlage 3 van de regeling is opgenomen verleend (Ja/Nee)?

Totale opbrengsten conform bijlage 3 (5A OCW-contract studentenkaart) van de regeling 

Concessieverleners

Aard controle n.v.t

Aard controle n.v.t

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: E1/01

Indicator: E1/02

Indicator: E1/03

Indicator: E1/04

Indicator: E1/05

5Indicator: E1/06

1

Gooi en Vechtstreek

Connexxion

€ 13.331.000

€ 180.100

Ja

€ 1.809.400

2

Haarlem-IJmond

Connexxion

€ 27.863.000

€ 544.800

Ja

€ 5.525.100

3

Noord-Holland Noord

Connexxion

€ 29.667.000

€ 749.100

Ja

€ 3.438.200

Kopie naam concessiehouder

Totale opbrengsten conform bijlage 3 (5B Directe opbrengsten van reizigers) van de regeling 

Totale opbrengsten conform bijlage 3 (5C Andere opbrengsten) van de regeling 

Komt de concessiehouder voor deze concessie in aanmerking voor de 2% extra vergoeding? (Ja/Nee)

Het totaal bedrag in (jaar T) aan teruggevorderd voordeel 

Aard controle n.v.t

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: E1/07

Indicator: E1/08

Indicator: E1/09

Indicator: E1/10

Indicator: E1/11

1

Connexxion

€ 2.457.400

€ 34.800

Nee

€ 0

2

Connexxion

€ 5.173.900

€ 46.600

Nee

€ 0

3

Connexxion

€ 3.601.000

€ 34.200

Ja

€ 0

Kopie naam concessiehouder

Het bedrag benoemd in de subsidieverleningsbeschikking van de ontvanger van de specifieke uitkering aan de concessiehouder voor de periode 15 mrt t/m aug 2020 (artikel 10 lid 1 sub a van de regeling spuk)

Het bedrag benoemd in de subsidievaststellingsbeschikking van de ontvanger van de specifieke uitkering aan de concessiehouder voor de periode 15 mrt t/m aug 2020 minus het bedrag dat verantwoord is bij indicator 11 (artikel 10 lid 1 sub b van de regeling spuk)

Aard controle n.v.t

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: E1/12

Indicator: E1/13

Indicator: E1/14

1

Connexxion

€ 0

€ 0

2

Connexxion

€ 2.206.000

€ 0

3

Connexxion

€ 4.210.000

€ 0

Eindverantwoording (Ja/Nee) 

Aard controle n.v.t.

Indicator: E1/15

Nee

IenW

E10

Regeling specifieke uitkering snelfietsroutes

Projectnaam/nummer

Besteding (jaar T) 

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) 

Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)

Besteding (jaar T) (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? (Ja/Nee)

Toelichting op niet-afgeronde projecten

Provincies

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: E10/01

Indicator: E10/02

Indicator: E10/03

Indicator: E10/04

Indicator: E10/05

Indicator: E10/06

1

Subsidie Velsen 1

€ 213.774

€ 213.774

Ja

2

Subsidie Velsen 2

€ 0

€ 0

Nee

besteding verwacht in 2021

3

Subsidie Haarlem

€ 0

€ 0

Nee

besteding verwacht in 2021

4

Subsidie Beverwijk

€ 57.098

€ 57.098

Ja

reeds besteed in 2019, vooruitlopend op de SPUK

5

Subsidie Heemskerk

€ 145.772

€ 145.772

Ja

reeds besteed in 2019, vooruitlopend op de SPUK

6

Provincie NH ontbrekende schakel N208

€ 0

€ 0

Nee

besteding verwacht in 2022
Kopie projectnaam/nummer

Grote scope wijzigingen? (Ja/Nee)

Ernstige vertragingen?  (Ja/Nee)

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Correctie besteding (jaar T-1) per project ivm aan andere medeoverheden overgeboekte middelen in Jaar T

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle D1

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Indicator: E10/07

Indicator: E10/08

Indicator: E10/09

Indicator: E10/10

Indicator: E10/11

1

Subsidie Velsen 1

2

Subsidie Velsen 2

3

Subsidie Haarlem

4

Subsidie Beverwijk

5

Subsidie Heemskerk

6

Provincie NH ontbrekende schakel N208

IenW

E12

Regeling specifieke uitkeringen N-wegen

Totale besteding (jaar T)

Totale cumulatieve besteding (t/m jaar T (inclusief 2018))

Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T (inclusief 2018)) 

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Provincies

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: E12/01

Indicator: E12/02

Indicator: E12/03

Indicator: E12/04

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

Projectnaam/nummer

Project wijkt meer dan 10% af (Ja/Nee)

Totale omvang per type maatregel

Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle D1

Aard controle n.v.t.

Indicator: E12/05

Indicator: E12/06

Indicator: E12/07

Indicator: E12/08

1

N243 (0,6-14,4)

Nee

0

Nee

2

N239 (17,3-21,3)

Nee

0

Nee

3

N243 (14,8-15,7)

Nee

0

Nee

4

N506 (25,0-33,2)

Ja

934582

Ja

5

N202 (1,4-7,3)

Nee

0

Nee

6

N240 (10,7-20,9)

Nee

0

Nee

7

N417 (8,4-10,4)

Nee

0

Nee

8

N510 (10,1-12,2)

Nee

0

Nee

9

N240 (1,4-6,9)

Nee

0

Nee

IenW

E13

Slimme laadpleinen

Projectnaam/nummer

Besteding (jaar T) 

Project afgerond in (jaar T) (Ja/Nee)?

Besteding (jaar T) (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen?

Toelichting op niet-afgeronde projecten

Toekenningsbeschikking

Gemeenten en provincies

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: E13/01

Indicator: E13/02

Indicator: E13/03

Indicator: E13/04

Indicator: E13/05

1

Zaaknummer 31155521 en nummer 5000004097 - Slimme laadpleinen, project Deudekom-Duivendrecht

€ 155.920

Nee

Nee

Realisatie van het project loopt door in 2021.

IenW

E15

Regeling Specifieke uitkering Regionale Aanpak Laadinfrastructuur 2020-2023

Projectnaam/nummer

Regionaal Plan van Aanpak Laadinfrastructuur conform Samenwerkingsovereenkomst (Ja/Nee)

Cofinanciering ten behoeve van het regionaal Plan van Aanpak Laadinfrastructuur (jaar T)

Cumulatieve cofinanciering ten behoeve van regionaal Plan van Aanpak Laadinfrastructuur (t/m jaar T)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Correctie cofinanciering besteding (jaar T-1) ivm aan andere medeoverheden overgeboekte middelen

Vanaf SiSa 2021 invullen

Provincies en gemeenten

Aard controle n.v.t.

Aard controle D1

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Indicator: E15/01

Indicator: E15/02

Indicator: E15/03

Indicator: E15/04

Indicator: E15/05

Indicator: E15/06

1

Zaaknummer 31162391 en nummer 5000004278 - Regeling Specifieke uitkering Regionale Aanpak Laadinfrastructuur 2020 – 2023

Ja

€ 456.156

€ 456.156

Nee

Volledige zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Indicator: E15/07

Ja

IenW

E20

Regeling stimulering verkeersmaatregelen 2020-2021

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T)

Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee) 

Provincies en Gemeenten

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: E20/01

Indicator: E20/02

Indicator: E20/03

Indicator: E20/04

Naam/nummer per maatregel

Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) 

De hoeveelheid van de op te leveren en de opgeleverde verkeersveiligheidsmaatregelen per type maatregel (m1, m2, aantallen )

Eventuele toelichting, mits noodzakelijk 

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: E20/05

Indicator: E20/06

Indicator: E20/07

Indicator: E20/08

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

IenW

E34

Incidentele specifieke uitkering iDiensten Mobiliteit

Besteding (jaar T-1) aan projectkosten voor het project

Besteding (jaar T) aan projectkosten voor het project

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) aan projectkosten voor het project

Eindverantwoording totale project (Ja/Nee)

Provincie Noord-Holland

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: E34/01

Indicator: E34/02

Indicator: E34/03

Indicator: E34/04

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

Projectnaam/nummer

Contractbedrag

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: E34/05

Indicator: E34/06

1

Nog geen projecten gepland

€ 0

IenW

E37

Regeling Wilhelminasluis

Beginsaldo (jaar T)

Ontvangen bijdrage Rijk (jaar T)

Ontvangen bijdrage andere bestuursorganen (jaar T)

Besteding (jaar T)

Eindsaldo (jaar T)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Besluit infrastructuur

Provincie Noord-Holland

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: E37/01

Indicator: E37/02

Indicator: E37/03

Indicator: E37/04

Indicator: E37/05

Indicator: E37/06

-€ 7.462.389

€ 0

€ 4.594.900

€ 11.444.594

-€ 14.312.083

Nee

IenW

E38

Tijdelijke stimuleringsregeling veilig, doelmatig en duurzaam gebruik verkeersinfrastructuur

Besteding (jaar T-1) aan projectkosten voor het totale project

Besteding (jaar T) aan projectkosten voor het totale project

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) aan projectkosten voor het totale project 

Cofinanciering (jaar T)

Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T)                                                                 

Alleen van toepassing in 2020 

Zelfstandige uitvoering

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: E38/01

Indicator: E38/02

Indicator: E38/03

Indicator: E38/04

Indicator: E38/05

€ 98.670

€ 98.670

€ 0

€ 0

Projectnaam/nummer per project

Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per project

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: E38/06

Indicator: E38/07

1

Digitalisering mobiliteitsdata

Nee

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Volledige zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Correctie besteding (Jaar T-1) ivm aan andere medeoverheden overgeboekte middelen

Eindverantwoording totale project (Ja/Nee)

Vanaf SiSa 2021 invullen

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: E38/08

Indicator: E38/09

Indicator: E38/10

Ja

Nee

IenW

E43

Energiehaven IJmond 

Besteding (jaar T) 

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) 

Toelichting

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: E43/01

Indicator: E43/02

Indicator: E43/03

Indicator: E43/04

€ 0

€ 0

Nee

De specifieke uitkering is uitsluitend bestemd voor het doen van een kapitaalstorting in de nog op te richten entiteit, en het door die entiteit realiseren van de Energiehaven. Deze kapitaalstorting kan pas gedaan worden na oprichting, gepland voor eind 2021 / begin 2022.

EZK

F12

Eenmalige specifieke uitkering  voor de uitvoering van regionale MIT-regeling 2018-2023

Totale besteding (over jaar T-1/T-2) ten laste van Rijksmiddelen

Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Totale cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Eventuele toelichting                                                                            

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: F12/01

Indicator: F12/02

Indicator: F12/03

Indicator: F12/04

Indicator: F12/05

€ 1.200.000

€ 2.100.000

€ 3.300.000

Nee

LNV

L1

Jong Leren Eten-uitkeringen

Besteding (jaar T) 

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) 

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Correctie besteding (Jaar T-1) per project ivm aan andere medeoverheden overgeboekte middelen. 

 vanaf SiSa 2021 eventueel inclusief uitvoering door derden

Vanaf SiSa 2021 invullen.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Indicator: L1/01

Indicator: L1/02

Indicator: L1/03

Indicator: L1/04

Indicator: L1/05

€ 0

€ 0

Nee

Ja

LNV

L7

Regeling specifieke uitkering IBP-Vitaal Platteland

Gebiedsnaam/nummer

Totale besteding (jaar T)

Totale Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Toelichting

Zelfstandige uitvoering

 Inclusief uitvoering door derde vanaf SiSa 2021

Hier eventueel opmerkingen of toelichtingen

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: L7/01

Indicator: L7/02

Indicator: L7/03

Indicator: L7/04

Indicator: L7/05

Indicator: L7/06

1

VP Rec Grid 1509752/1538581 

€ 0

€ 0

Ja

Nee

2

VP AUM 1509653/1537766

€ 0

€ 0

Ja

Nee

LNV

L10

Regeling specifieke uitkering Impuls Veenweiden

Gebiedsnaam/nummer

Totale Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Totale Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Toelichting

Hier eventueel opmerkingen of toelichtingen

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: L10/01

Indicator: L10/02

Indicator: L10/03

Indicator: L10/04

Indicator: L10/05

1

DGNVLG 20272011/1400011352

€ 0

€ 0

Nee

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39