Paragrafen

Provinciale heffingen

De totale opbrengst belastingen en lokale heffingen bedraagt over 2020 € 227,2 miljoen.

Raming/opbrengsten belastingen en heffingen (x € 1 miljoen)

Belasting / Heffing

Jaarrekening 2019

Begroting 2020*

Jaarrekening 2020

Opcenten motorrijtuigenbelasting

218,4

222,7

223,6

Grondwaterheffing

0,8

0,8

0,786

Nazorgfonds

0,0

0,0

0,004

Leges

* WABO

1,80

1,6

1,8

* niet-WABO

0,70

1,0

1,0

Totaal

221,7

226,1

227,2

* t/m laatste begrotingswijziging 2020

Opcenten motorrijtuigenbelasting, raming en resultaat 2020

Tot en met de laatste begrotingswijziging 2020 werd € 222,7 miljoen aan opbrengsten opcenten motorrijtuigenbelasting geraamd. In werkelijkheid is dat € 223,6 miljoen geworden.

Opbrengsten opcenten motorrijtuigenbelasting 2019-2024 (x € 1 miljoen)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Jaarrekening

218,4

223,6

Begroting

217,1

222,7

225,1

225,1

225,1

225,1

Voor de raming 2021 en volgende jaren wordt uitgegaan van de ‘Verwachte opbrengsten opcenten motorrijtuigenbelasting 2021’-opgave belastingdienst 5 januari 2021.
De registratie van gegevens voor de motorrijtuigenbelasting wordt uitgevoerd door het CBM (Centraal Bureau Motorrijtuigenbelasting) en is daarmee een verantwoordelijkheid van het Rijk. Het CBM int de provinciale opcenten en draagt deze aan de provincies af. De provincies hebben geen controlemogelijkheden op deze afdrachten en zijn daarmee informatieafhankelijk van het CBM. De kwaliteit van de informatie over de ontvangen opcenten per provincie is derhalve niet geheel gewaarborgd en aldus blijft enige onzekerheid bestaan over de juistheid en volledigheid van de ontvangen opcenten.

Ontwikkeling aantal voertuigen

Uit het overzicht gerealiseerde opbrengst d.d. 13 januari 2020 blijkt dat de provincie Noord-Holland over 2020 in totaal € 223,6 miljoen aan provinciale opcenten heeft ontvangen. Over de jaren 2018 en 2019 waren de totaalopbrengsten van de provinciale opcenten respectievelijk € 208 miljoen en € 218,4 miljoen.
Deze ontwikkeling is deels het gevolg van een autonome groei van het aantal voertuigen in onze provincie, maar ook het gevolg van een administratieve correctie. Door een administratieve fout van de Kamer van Koophandel bij de registratie van een grootwagenparkhouder (GWH) was deze verplaatst van de provincie Noord-Holland naar de provincie Gelderland. Dat is in 2020 gecorrigeerd en hierdoor zijn +/- 30.000 extra leaseauto’s ingeschreven in Noord-Holland.

Onderstaande grafiek toont dat het totaal aantal voertuigen in onze provincie is gestegen van 1.295.000 voertuigen eind 2015 naar 1.472.000 voertuigen eind 2020. Bij de leasevoertuigen zien wij een stijging van 95.000 leasevoertuigen in 2016 naar 205.000 leasevoertuigen eind 2020.  


De registratie van gegevens voor de motorrijtuigenbelasting wordt uitgevoerd door het CBM (Centraal Bureau Motorrijtuigenbelasting) en is daarmee een verantwoordelijkheid van het Rijk. Het CBM int de provinciale opcenten en draagt deze maandelijks af aan de provincie.

Ontwikkeling brandstofverbruik

In de navolgende grafiek wordt de ontwikkeling van het brandstofverbruik van de voertuigen weergegeven vanaf 2016 tot en met 2020. Het aantal voertuigen dat gebruikmaakt van de brandstof diesel neemt af. Waren er in 2016 nog 180.091 voertuigen die op diesel reden (14% van het totaal aantal voertuigen in Noord-Holland), eind 2020 waren dit er 162.887 (11% van het totaal aantal voertuigen). Bij de elektrische auto’s is een stijging te zien. Eind 2016 waren dat er 3.618 (0,3 % van het totaal aantal voertuigen) en eind 2020 40.197 voertuigen (zijnde 2,7 % van het totaal aantal voertuigen). Een ontwikkeling die in de toekomst van invloed kan zijn op de opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting in onze provincie.

Onbenutte belastingcapaciteit

Het maximum aantal opcenten dat provincies in 2020 mochten heffen was 115 opcenten. Eén opcent genereerde in 2020 afgerond € 3,3 miljoen aan opbrengst. De theoretische opbrengst vanwege onbenutte belastingcapaciteit, mede bepalend voor de provinciale weerstandscapaciteit, kwam in 2020 uit op afgerond € 155,1 miljoen.

Berekening onbenutte belastingcapaciteit

Opbrengst opcenten 2020 (x € 1.000.000)

Opcenten tarief 2020

Opbrengst per opcent (x € 1.000.000)

Maximum opcenten tarief 2020

Maximale opbrengst 2020 (x € 1.000.000)

Onbenutte belastingcapaciteit 2020 (x € 1.000.000)

223,6

67,9

3,3

115,0

378,7

155,1

Financiële kengetallen in relatie met het BBV

Jaarrekening 2019

Begroting 2020

Jaarrekening 2020

A) Opcenten motorrijtuigenbelasting

67,9

67,9

67,9

B) Landelijke gemiddelde opcenten in het jaar ervoor

81,4

81,4

81,4

C) Aantal opcenten t.o.v. landelijke gemiddelde (A / B) x 100%

83,2%

83,4%

83,4%

Kostendekkendheid leges

De uitvoering van de vergunningverlening en handhaving is onder andere opgedragen aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) en de regionale uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) en is opgenomen in de lumpsum bekostiging.
Het volgende overzicht geeft inzicht in de kostendekkendheid van de verschillende leges. Aan de hand van de thans beschikbare gegevens menen wij te kunnen concluderen dat de legestarieven (nog) niet kostendekkend zijn, maar ten opzichte van 2019 is er toch sprake van meer ‘kostendekkende’ tarieven, zij het in geringe mate. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de opbrengst van de leges uiteraard afhankelijk is van het aantal vergunningen dat in 2020 is verstrekt.

Overzicht kostendekkendheid

Tarieventabel leges

Uitvoerende organisatie

Baten 2020

Lasten 2020

Kostendekkendheid rekening 2020

WABO

OD NZKG

€ 1.735.946

€ 1.200.128

144,65%

Wegen/waterwegen

provincie Noord-Holland

€ 327.112

€ 590.750

55,37%

Waterwet

OD NZKG

€ 169.241

€ 376.794

44,92%

Wet hygiëne zwembaden

OD NHN

€ 1.105

€ 38.040

2,90%

Ontgrondingenwet

OD NZKG

€ 47.639

€ 61.441

77,54%

Wadloop

provincie Fryslân

€ 27.564

€ 119.441

23,08%

Wet Natuurbescherming

Bij12/faunafonds

€ 289.500

€ 561.600

51,55%

Wet Natuurbescherming

OD NHN

€ 179.350

€ 2.768.489

6,48%

Wet Luchtvaart

OD NZKG

€ 7.102

€ 143.282

4,96%

Overige

provincie Noord-Holland

€ 0

€ 0

0,00%

Totaal provinciale heffingen

€ 2.784.559

€ 5.859.965

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39